Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Prawie “Tak” ale jednak “Nie” dla związków jednopłciowych


Naj­mniej­szym moż­li­wym mar­gi­ne­sem gło­sów, Izba Bisku­pów Angli­kań­skie­go Kościo­ła Kana­dy naj­mniej­szą ilo­ścią gło­sów – bo zale­d­wie 2 nie zgo­dzi­ła się na kościel­ne bło­go­sła­wie­nie związ­ków jed­no­pł­cio­wych. “Za” zagło­so­wa­li zarów­no świec­cy, jak i duchow­ni dele­ga­ci, ale bisku­pi angli­kań­scy odrzu­ci­li pro­po­zy­cję sto­sun­kiem gło­sów 21–19.By zgo­da na bło­go­sła­wie­nie związ­ków obo­wią­zy­wa­ła potrze­ba było więk­szo­ści wśród świec­kich (tam “za” gło­so­wa­ło 78, “prze­ciw” 59 osób) księ­ży (za:63, przeciw:53) oraz bisku­pów. Wcze­śniej […]


Naj­mniej­szym moż­li­wym mar­gi­ne­sem gło­sów, Izba Bisku­pów Angli­kań­skie­go Kościo­ła Kana­dy naj­mniej­szą ilo­ścią gło­sów – bo zale­d­wie 2 nie zgo­dzi­ła się na kościel­ne bło­go­sła­wie­nie związ­ków jed­no­pł­cio­wych. “Za” zagło­so­wa­li zarów­no świec­cy, jak i duchow­ni dele­ga­ci, ale bisku­pi angli­kań­scy odrzu­ci­li pro­po­zy­cję sto­sun­kiem gło­sów 21–19.

By zgo­da na bło­go­sła­wie­nie związ­ków obo­wią­zy­wa­ła potrze­ba było więk­szo­ści wśród świec­kich (tam “za” gło­so­wa­ło 78, “prze­ciw” 59 osób) księ­ży (za:63, przeciw:53) oraz bisku­pów.


Wcze­śniej w nie­dzie­lę Synod Gene­ral­ny potwier­dził, że bło­go­sła­wie­nie związ­ków jed­no­pł­cio­wych nie jest kwe­stią dok­try­ny, ale prak­ty­ki. Zgo­dzi­li się z tą uchwa­ła nawet bisku­pi sto­sun­kiem gło­sów 21 za; 19 – prze­ciw.


Wie­lu obser­wa­to­rów pod­kre­śla, że obec­ne gło­so­wa­nie ozna­cza, że Angli­kań­ski Kościół Kana­dy nie zga­dza się tyl­ko na razie na błog­sła­wie­nie związ­ków jed­no­pł­ciow­cych. Chcą­cy unik­nąć dal­szych kon­tro­wer­sji bisku­pi naj­pierw nie wybra­li kobie­ty na urząd pry­ma­sa, ale umiar­ko­wa­ne­go bisku­pa Fran­za Hilt­za, a następ­nie, choć przy­zna­li wbrew swo­im afry­kań­skicm kole­gom, że związ­ki jed­no­pł­cio­we nie nale­żą do isto­ty chrze­ści­jań­stwa, to jed­nak wole­li na razie odło­żyć podob­ny krok na przy­szłość.


Przy­naj­mniej jeden biskup któ­ry zagło­so­wał prze­ciw, powie­dział, że sam jest za bło­go­sła­wie­niem takich związ­ków i tyl­ko chciał­by lep­sze­go uza­sad­nie­nia teo­lo­gicz­ne­go. Stwier­dził on, że zapew­ne w 2010 roku gło­so­wa­nie będzie już pozy­tyw­ne. Czę­ścio­wo potwier­dził to nowy pry­mas, któ­ry powie­dział, że rozu­mie oso­by, któ­re wes­tchną “jak dłu­go jesz­cze” ale przy­pusz­cza, że spra­wa ta powró­ci na Gene­ral­nym Syno­dzie w 2010 roku.


Nowo­wy­bra­ny pry­mas Fred Hitlz, biskup Nowej Szko­cji, powie­dział, że wynik gło­so­wa­nia jest “roz­cza­ro­wu­ją­cy dla wszyst­kich”.


Nie wia­do­mo tak­że, czy die­ce­zja New West­min­ster powstrzy­ma bło­go­sła­wie­nie takich związ­ków. Jej biskup Micha­el Ingham powie­dział, że decy­zja bisku­pów jest nie­re­pre­zen­ta­tyw­na, gdyż więk­szość bik­su­pów repre­zen­tu­je sta­re, wiej­skie die­ce­zje, pod­czas gdy ACC jest Kościo­łem wiel­kich miast, gdzie miesz­ka więk­szość wier­nych. Pod­kre­ślił tak­że, że w jego die­ze­cji za bło­go­sła­wie­niem takich związ­ków opo­wie­dzia­ło się ponad 60% dele­ga­tów na synod.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.