Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Prymas Irlandii: Podział gorszy od herezji


- Podział jest grze­chem cięż­szym od here­zji – stwier­dził Alan Har­per, arcy­bi­skup Armagh i zwierzch­nik Kościo­ła Irlan­dii. Zaape­lo­wał, aby angli­ka­nie wsłu­cha­li się w sło­wa św. Paw­ła z Listu do Efe­zjan. Apo­stoł naro­dów ostrze­ga w Piśmie Świę­tym, że tam, gdzie nie ma jed­no­ści, nie ma też Chry­stu­sa. Pry­mas Irlan­dii nawią­zał tym samym do nie­daw­ne­go komen­ta­rza abp. Dre­xe­la Gome­za. Pry­mas Kościo­ła Pro­win­cji Indii Zachod­nich ostrzegł Synod Gene­ral­ny Kościo­ła Anglii, że “dopó­ki […]


- Podział jest grze­chem cięż­szym od here­zji – stwier­dził Alan Har­per, arcy­bi­skup Armagh i zwierzch­nik Kościo­ła Irlan­dii. Zaape­lo­wał, aby angli­ka­nie wsłu­cha­li się w sło­wa św. Paw­ła z Listu do Efe­zjan. Apo­stoł naro­dów ostrze­ga w Piśmie Świę­tym, że tam, gdzie nie ma jed­no­ści, nie ma też Chry­stu­sa.

Pry­mas Irlan­dii nawią­zał tym samym do nie­daw­ne­go komen­ta­rza abp. Dre­xe­la Gome­za. Pry­mas Kościo­ła Pro­win­cji Indii Zachod­nich ostrzegł Synod Gene­ral­ny Kościo­ła Anglii, że “dopó­ki angli­ka­nie nie są w sta­nie wypra­co­wać wspól­ne­go sta­no­wi­ska w spra­wie tego, co trzy­ma ich razem, ska­za­ni są na życie bez jed­no­ści”.


Abp Har­per: — Duch aro­gan­cji po obu stro­nach zmu­sza ludzi szcze­rej wia­ry i nie­pod­wa­żal­nej miło­ści do Pana Jezu­sa do pomi­ja­nia cier­pli­wo­ści i wysił­ku, jaki potrzeb­ny jest do zacho­wa­nia jed­no­ści Ducha i przy­wią­za­nia do poko­ju.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.