Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Reformowani (prawie) zjednoczeni


Świa­to­wy Alians Kościo­łów Refor­mo­wa­nych połą­czy się z Refor­mo­wa­ną Radą Eku­me­nicz­ną. Nowa orga­ni­za­cja – naj­praw­do­po­dob­niej Świa­to­wa Wspól­no­ta Refor­mo­wa­na – sku­piać będzie ponad 80 mln ewan­ge­li­ków refor­mo­wa­nych z całe­go świa­ta. ŚAKR i RRE chcą, aby Wspól­no­ta posia­da­ła sil­ną toż­sa­mość refor­mo­wa­ną, jed­no­czy­ła Kościo­ły refor­mo­wa­ne przy Sto­le Pań­skim i by dzia­ła­ła na rzecz jed­no­ści całe­go Kościo­ła.


Świa­to­wy Alians Kościo­łów Refor­mo­wa­nych połą­czy się z Refor­mo­wa­ną Radą Eku­me­nicz­ną. Nowa orga­ni­za­cja – naj­praw­do­po­dob­niej Świa­to­wa Wspól­no­ta Refor­mo­wa­na – sku­piać będzie ponad 80 mln ewan­ge­li­ków refor­mo­wa­nych z całe­go świa­ta. ŚAKR i RRE chcą, aby Wspól­no­ta posia­da­ła sil­ną toż­sa­mość refor­mo­wa­ną, jed­no­czy­ła Kościo­ły refor­mo­wa­ne przy Sto­le Pań­skim i by dzia­ła­ła na rzecz jed­no­ści całe­go Kościo­ła.

– Jeste­śmy wezwa­ni, by świad­czyć o jed­no­ści danej w Chry­stu­sie, by wspo­ma­gać się wza­jem­nie i być wspól­no­tą – powie­dział ks. Cli­fton Kirk­pa­trick pre­zy­dent ŚAKR, komen­tu­jąc decy­zję o zjed­nocz­niu. – Jeste­śmy powo­ła­ni, by prze­być razem dłu­gą dro­gę dla poko­ju i pojed­na­nia w świe­cie – dodał.

– Mam nadzie­ję, że może­my połą­czyć wysił­ki dwóch orga­ni­za­cji i mieć znacz­nie szer­szy zasięg niż RRE i ŚAKR w poje­dyn­kę – pod­kre­ślił ks. Douwe Vis­ser, pre­zy­dent Refor­mo­wa­nej Rady Eku­me­nicz­nej.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.