Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Serbski Kościół broni niepodległości


Bp Arte­miusz (Serb­ski Kościół Pra­wo­sław­ny), wezwał wier­nych do czyn­ne­go prze­ciw­sta­wie­nia się pró­bom odłą­cze­nia Koso­wa o Ser­bii. – Powin­ni­śmy zor­ga­ni­zo­wać ćwi­cze­nia woj­sko­we bli­sko pro­win­cji i zwo­łać demon­stra­cje Bel­gra­dzie i innych mia­stach tak, żeby każ­dy wie­dział, jak Koso­wo jest waż­ne dla Ser­bii – napi­sał hie­rar­cha w liście do lokal­nych mediów.


Bp Arte­miusz (Serb­ski Kościół Pra­wo­sław­ny), wezwał wier­nych do czyn­ne­go prze­ciw­sta­wie­nia się pró­bom odłą­cze­nia Koso­wa o Ser­bii. – Powin­ni­śmy zor­ga­ni­zo­wać ćwi­cze­nia woj­sko­we bli­sko pro­win­cji i zwo­łać demon­stra­cje Bel­gra­dzie i innych mia­stach tak, żeby każ­dy wie­dział, jak Koso­wo jest waż­ne dla Ser­bii – napi­sał hie­rar­cha w liście do lokal­nych mediów.

– Nie ma pro­ble­mu Koso­wa, jest za to pro­blem albań­skiej mniej­szo­ści w Koso­wie – zauwa­żył biskup. – Ten pro­blem trze­ba roz­wią­zać taki­mi samy­mi meto­da­mi, jaki­mi roz­wią­zu­je się podob­ne pro­ble­my w demo­kra­tycz­nych pań­stwach – dodał.

Zarów­no Sta­ny Zjed­no­czo­ne Ame­ry­ki, jak i więk­szość kra­jów Unii Euro­pej­skiej popie­ra nie­pod­le­gło­ścio­we zapę­dy serb­skiej pro­win­cji uwa­ża­jąc je za naj­lep­szy spo­sób zapew­nie­nia poko­ju na Bał­ka­nach. Nikt nie bie­rze pod uwa­gę roli, jaką pro­win­cja odgry­wa w serb­skiej świa­do­mo­ści naro­do­wo­ścio­wej. Nenad Laj­ben­sper­ger, histo­ryk z Serb­skie­go Insty­tu­tu Zacho­wa­nia Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go wyja­śnia, że Koso­wo jest dla Ser­bów kra­iną nie­mal mitycz­ną. Dla­te­go trud­no spo­dzie­wać się poko­jo­wej reak­cji nie­pod­le­głe­go kra­ju, odgór­nie podzie­lo­ne­go przez obce mocar­stwa.

Pole­ca­my: Ser­wis poświę­co­ny chrze­ści­jań­skie­mu dzie­dzic­twu Koso­wa i Meto­chii

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.