Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Szenuda III: Benedykt XVI za każdym razem robi sobie wrogów


- Ten czło­wiek (Bene­dykt XVI – przyp. PK) za każ­dym razem robi sobie wro­gów – stwier­dził papież Sze­nu­da III, zwierzch­nik Kościo­ła kop­tyj­skie­go, komen­tu­jąc waty­kań­ski doku­ment “Odpo­wie­dzi na pyta­nia doty­czą­ce nie­któ­rych aspek­tów nauki o Koście­le”. – W swo­im pierw­szym prze­mó­wie­niu sprzed kil­ku mie­się­cy zra­ził do sie­bie muzuł­ma­nów. A tym razem zra­ził do sie­bie wie­le Kościo­łów grze­sząc prze­ciw­ko chrze­ści­ja­nom – dodał. Papież dodał, że waty­kań­ski […]


- Ten czło­wiek (Bene­dykt XVI – przyp. PK) za każ­dym razem robi sobie wro­gów – stwier­dził papież Sze­nu­da III, zwierzch­nik Kościo­ła kop­tyj­skie­go, komen­tu­jąc waty­kań­ski doku­ment “Odpo­wie­dzi na pyta­nia doty­czą­ce nie­któ­rych aspek­tów nauki o Koście­le”. – W swo­im pierw­szym prze­mó­wie­niu sprzed kil­ku mie­się­cy zra­ził do sie­bie muzuł­ma­nów. A tym razem zra­ził do sie­bie wie­le Kościo­łów grze­sząc prze­ciw­ko chrze­ści­ja­nom – dodał. Papież dodał, że waty­kań­ski doku­ment jest rezul­ta­tem kato­lic­kiej pychy i poglą­du, że “kato­li­cy są jedy­ny­mi na świe­cie chrze­ści­ja­na­mi”. – Nie sprze­ci­wia­my się kato­lic­kiej dumie z bycia Kościo­łem, ale to nie zna­czy, że inne Kościo­ły nie są Kościo­ła­mi tyl­ko dla­te­go, że nie dołą­czy­li do Kościo­ła kato­lic­kie­go – powie­dział przy­wód­ca egip­skich chrze­ści­jan.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.