Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Targi Wydawców Katolickich


91 wystaw­ców zapre­zen­tu­je się na roz­po­czy­na­ją­cych się w pią­tek Tar­gach Wydaw­ców Kato­lic­kich. W tym roku swo­ją ofer­tę będzie pre­zen­to­wać 91 wystaw­ców — w tym gość hono­ro­wy — wydaw­nic­two Ojców fran­cisz­ka­nów z Moskwy. Trzy­dnio­we Tar­gi otwo­rzy 25 mar­ca o godz. 10.00 Pry­mas Józef Glemp. W pierw­szym dniu impre­zy o godz. 13.30 przed­sta­wie­ni zosta­ną zwy­cięz­cy kon­kur­su Sto­wa­rzy­sze­nia Wydaw­ców Kato­lic­kich na utwór pro­za­tor­ski inspi­ro­wa­ny war­to­ścia­mi chrze­ści­jań­ski­mi. Jak ujaw­nio­no na kon­fe­ren­cji pra­so­wej zwy­cię­ska […]


91 wystaw­ców zapre­zen­tu­je się na roz­po­czy­na­ją­cych się w pią­tek Tar­gach Wydaw­ców Kato­lic­kich. W tym roku swo­ją ofer­tę będzie pre­zen­to­wać 91 wystaw­ców — w tym gość hono­ro­wy — wydaw­nic­two Ojców fran­cisz­ka­nów z Moskwy.

Trzy­dnio­we Tar­gi otwo­rzy 25 mar­ca o godz. 10.00 Pry­mas Józef Glemp. W pierw­szym dniu impre­zy o godz. 13.30 przed­sta­wie­ni zosta­ną zwy­cięz­cy kon­kur­su Sto­wa­rzy­sze­nia Wydaw­ców Kato­lic­kich na utwór pro­za­tor­ski inspi­ro­wa­ny war­to­ścia­mi chrze­ści­jań­ski­mi. Jak ujaw­nio­no na kon­fe­ren­cji pra­so­wej zwy­cię­ska powieść zosta­ła wybra­na jed­no­gło­śnie.


Dru­gie­go dnia tar­gów w sobo­tę o godz. 19.00 w koście­le Ksią­ży Maria­nów w War­sza­wie odbę­dzie się kon­cert Capel­li Cra­co­vien­sis, któ­ra wyko­na “Magni­fi­cat” Johan­na Seba­stia­na Bacha. W cza­sie kon­cer­tu nastą­pi wrę­cze­nie Nagród Wydaw­ców Kato­lic­kich Feniks 2003.


Tar­gi, jak co roku, odbę­dą się w szko­le przy koście­le Księ­ży Maria­nów­przy­ul. Boni­fa­ce­go na war­szaw­skich Ste­gnach.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.