Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Twórca teologii sukcesu nie żyje


Ken­neth E. Hagin — zało­ży­ciel Ken­neth Hagin Mini­stries i jeden z twór­ców teo­lo­gii suk­ce­su zmarł 19. wrze­śnia. Pastor Hagin uro­dził się 20 sierp­nia 1917 roku i przez oko­ło 70 lat spra­wo­wał swo­ją posłu­gą. Był zna­nym kazno­dzie­ją, nauczy­cie­lem, auto­rem licz­nych ksią­żek, a zda­niem wie­lu swo­ich uczniów wręcz pro­ro­kiem na cza­sy obec­ne. Brat Hagin nie był czło­wie­kiem, któ­ry śred­nio prak­ty­ku­je to, cze­go naucza. On nauczał tego, […]


Ken­neth E. Hagin — zało­ży­ciel Ken­neth Hagin Mini­stries i jeden z twór­ców teo­lo­gii suk­ce­su zmarł 19. wrze­śnia.

Pastor Hagin uro­dził się 20 sierp­nia 1917 roku i przez oko­ło 70 lat spra­wo­wał swo­ją posłu­gą. Był zna­nym kazno­dzie­ją, nauczy­cie­lem, auto­rem licz­nych ksią­żek, a zda­niem wie­lu swo­ich uczniów wręcz pro­ro­kiem na cza­sy obec­ne.

Brat Hagin nie był czło­wie­kiem, któ­ry śred­nio prak­ty­ku­je to, cze­go naucza. On nauczał tego, czym żył — pod­kre­śla pastor Ken­neth Hagin Jr. — syn zmar­łe­go i wice­pre­zy­dent Ken­neth Hagin Mini­stries oraz duchow­ny RHEMA Bible Church.

W 1937 roku — po cudow­nym uzdro­wie­niu przy­jął chrzest w Duchu Świę­tym i zaczął pra­cę w Kościo­łach zie­lo­no­świąt­ko­wych. W cią­gu następ­nych 12 lat słu­żył w pię­ciu Kościo­łach w Tek­sa­sie.

Póź­niej, jak twier­dził Hagin, Jezus obja­wił mu się kil­ka­krot­nie, zmie­nia­jąc kie­ru­nek jego pra­cy pastor­skiej. Zaczął two­rzyć pro­gra­my radio­we, a z cza­sem wyso­ko­na­kła­do­we maga­zy­ny ewan­ge­li­za­cyj­ne.

Zmar­ły stwo­rzył rów­nież week­en­do­wą tele­wi­zję oraz kil­ka­na­ście innych ini­cja­tyw, mają­cych wspo­ma­gać ewan­ge­li­za­cję.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.