Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

U2Charist — nabożeństwo w rytmie rocka


U2Charist to nazwa komu­nij­ne­go nabo­żeń­stwa angli­kań­skie­go, pod­czas któ­re­go zamiast tra­dy­cyj­nych pie­śni kościel­nych wier­ni śpie­wa­ją pio­sen­ki irlandz­kiej kape­li roc­ko­wej U2. Po raz pierw­szy w histo­rii Kościo­ła Anglii (Church of England) zosta­nie ono odpra­wio­ne już w maju, a popro­wa­dzi je biskup Gran­tham, ks. Thi­mo­ty Ellis. W USA U2Charist cie­szy się z dnia na dzień rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem. Bono — woka­li­sta i front­men U2 — w oczach wie­lu ludzi ucho­dzi za przy­kład muzy­ka, w któ­re­go […]


U2Charist to nazwa komu­nij­ne­go nabo­żeń­stwa angli­kań­skie­go, pod­czas któ­re­go zamiast tra­dy­cyj­nych pie­śni kościel­nych wier­ni śpie­wa­ją pio­sen­ki irlandz­kiej kape­li roc­ko­wej U2. Po raz pierw­szy w histo­rii Kościo­ła Anglii (Church of England) zosta­nie ono odpra­wio­ne już w maju, a popro­wa­dzi je biskup Gran­tham, ks. Thi­mo­ty Ellis. W USA U2Charist cie­szy się z dnia na dzień rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem.

Bono — woka­li­sta i front­men U2 — w oczach wie­lu ludzi ucho­dzi za przy­kład muzy­ka, w któ­re­go pra­cy kła­dzie się duży nacisk na stro­nę ducho­wą. Irland­czyk wraz z inny­mi człon­ka­mi zespo­łu stał się dla wie­lu iko­ną współ­cze­sne­go chrze­ści­jań­stwa. — Bono i Bob Gel­dof są bar­dzo ludz­cy, ale jed­no­cze­śnie obaj poka­za­li, że wie­rzą w świę­tość życia, któ­ra musi być chro­nio­na — uwa­ża bp Ellis.


Hie­rar­cha stwier­dził, że nabo­żeń­stwo w przed­dzień Zie­lo­nych Świą­tek będzie bar­dzo tra­dy­cyj­ne, jed­nak spro­wa­dzo­ne do pod­staw. — Mamy nadzie­ję, że to wyda­rze­nie pozwa­li odświe­żyć nabo­żeń­stwo. Ludzie będą mogli wyra­zić sie­bie na róż­ne spo­so­by. Nie cho­dzi o to, żeby pod­mie­nić sta­re nabo­żeń­stwo na nowe, ale by roz­sze­rzyć dzie­dzic­two Kościo­ła. Musi­my wypró­bo­wy­wać nowe form eks­pre­sji. Jeśli nie spró­bu­je­my uak­tu­al­nić i odświe­żyć nasze­go myśle­nia, zgi­nie­my — powie­dział biskup.


Biskup Ellis przy­znał, że nie spo­dzie­wa się, iż Bono będzie uczest­ni­czył w U2Charist. Doda­je jed­nak, że ma nadzie­ję na jakieś prze­sła­nie od woka­li­sty. O całym przed­się­wzię­ciu na bie­żą­co infor­mo­wa­ny jest arcy­bi­skup Can­ter­bu­ry ks. Rowan Wil­liams.


Pomy­sło­daw­czy­nią nabo­żeństw z muzy­ką U2 jest duchow­na Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go USA (Epi­sco­pal Church USA), ks. Paige Bla­ir (na zdję­ciu z albu­mem “How To Disman­tle An Ato­mic Bomb”) z para­fii św. Jerze­go w York Har­bo­ur w sta­nie Main. — Bach i Han­del byli popu­lar­ny­mi muzy­ka­mi swo­ich dni, a mie­li ogrom­ne kło­po­ty, kie­dy chcie­li, aby ich muzy­ka była gra­na w kościo­łach. Meto­dy­stycz­ni auto­rzy hym­nów kościel­nych pisa­li też muzy­kę dla nich współ­cze­sną. Czy ado­ru­je­my Bono? Abso­lut­nie nie. Nie wię­cej niż ks. Mar­ci­na Lutra, kie­dy śpie­wa­my pieśń “Warow­nym gro­dem jest nasz Bóg” — tłu­ma­czy ks. Bla­ir.


* * *


Litur­gia zapro­po­no­wa­na przez ks. Paige Bla­ir:


Pre­lu­des Alle­lu­iah, Pri­de (In the Name of Love) and Whe­re the Stre­ets Have No Name from Ver­ti­go 05 Live From Chi­ca­go (Afri­can flags at the end of this pie­ce are a power­ful lead in to the MDG the­me of this litur­gy)


Ope­ning Hymn Myste­rio­us Ways (as a hymn to the Spi­rit this is a par­ti­cu­lar­ly appro­pria­te song in the season after Pen­te­cost)


Ope­ning Acc­la­ma­tion


Col­lect for Puri­ty


Song of Pra­ise Ele­va­tion


Col­lect of the Day


Readings


Ser­mon


Ser­mon Respon­se One


Cre­ed


Pray­ers of the People addres­sing the MDG’s in par­ti­cu­lar (see MDG reso­ur­ce appen­dix)


Col­lect after the pray­ers 40


Con­fes­sion and Abso­lu­tion


Cele­bra­tion of Abso­lu­tion When Love Comes to Town


The Peace


Offer­to­ry Love and Peace or Else (“Lay down your treasure…ain’t got time for a jealo­us lover…”)


The Gre­at Thanks­gi­ving


Com­mu­nion Hymns Yah­weh (won­der­ful ima­ge­ry of self-offe­ring), Mirac­le Drug (a power­ful dedi­ca­tion to tho­se using all of the­ir gifts to fight HIV/AIDS and recol­lec­tion of Mat­thew 25, “In scien­ce and in medi­ci­ne I was a stran­ger you took me in…”)


Pray­er after rece­iving


Bene­dic­tion


Clo­sing hymn Beau­ti­ful Day


Dismis­sal


Post­lu­de Peace On Earth / Walk On from Ame­ri­ca: Tri­bu­te to Hero­es (sends the con­gre­ga­tion out on Alle­lu­ias)

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.