Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Walia: Ważna rocznica i plany na przyszłość


Jak Walia dłu­ga i sze­ro­ka tam­tej­si angli­ka­nie świę­tu­ją 10. rocz­ni­cę ordy­na­cji na duchow­nych pierw­szych sze­ściu kobiet. Uro­czy­stość odby­ła się 11 i 12 stycz­nia 1997 roku w sze­ściu kate­drach nale­żą­cych do Kościo­ła w Walii (Church in Wales).- Rocz­ni­ca jest oka­zją, by świę­to­wać prze­szłość i nakre­ślić przy­­szłość- gło­si oświad­cze­nie biu­ra pra­so­we­go Kościo­ła. Każ­da die­ce­zja samo­dziel­nie orga­ni­zu­je obcho­dy, jed­nak naj­cie­ka­wiej zapo­wia­da­ją się te zapla­no­wa­ne na 23 stycz­nia w kate­drze w Llan­daff. […]


Jak Walia dłu­ga i sze­ro­ka tam­tej­si angli­ka­nie świę­tu­ją 10. rocz­ni­cę ordy­na­cji na duchow­nych pierw­szych sze­ściu kobiet. Uro­czy­stość odby­ła się 11 i 12 stycz­nia 1997 roku w sze­ściu kate­drach nale­żą­cych do Kościo­ła w Walii (Church in Wales).- Rocz­ni­ca jest oka­zją, by świę­to­wać prze­szłość i nakre­ślić przy­szłość- gło­si oświad­cze­nie biu­ra pra­so­we­go Kościo­ła.

Każ­da die­ce­zja samo­dziel­nie orga­ni­zu­je obcho­dy, jed­nak naj­cie­ka­wiej zapo­wia­da­ją się te zapla­no­wa­ne na 23 stycz­nia w kate­drze w Llan­daff. Uro­czy­stej Eucha­ry­stii prze­wod­ni­czyć będzie bp Chri­sti­na Oden­berg z Die­ce­zji Lund Kościo­ła Szwe­cji (Sven­ska kyr­kan). Po raz pierw­szy w histo­rii walij­skiej kate­dry przy ołta­rzu sta­nie kobie­ta.


Obec­ność pani biskup będzie tym waż­niej­sza, że naj­praw­do­po­dob­niej w kwiet­niu Kościół w Walii zaini­cju­je deba­tę na temat ewen­tu­al­ne­go wyświę­ca­nia kobiet na bisku­pów.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.