Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Zmiany w redakcji Jednoty


Zmia­nyw redak­cji dwu­mie­sięcz­ni­ka „Jed­no­ta”, wyda­wa­ne­go przez Kon­sy­torz Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko – Refor­mo­wa­ne­go .


Zmia­nyw redak­cji dwu­mie­sięcz­ni­ka „Jed­no­ta”, wyda­wa­ne­go przez Kon­sy­torz Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko – Refor­mo­wa­ne­go .

Ze sta­no­wi­ska redak­to­ra naczel­ne­go zre­zy­gno­wał ks. Lech Tran­da, a obo­wiąz­ki jego prze­jął p. Krzysz­tof Urban. Jed­no­cze­śnie od nowe­go roku pla­no­wa­na jest pew­na zmia­na wewnętrz­na w piśmie: powró­ci się do idei nume­rów tema­tycz­nych, będzie wię­cej tłu­ma­czeń tek­stów zagra­nicz­nych, oraz nie­co wię­cej mate­ria­łów z życia Kościo­ła Ewangelicko–Reformowanego w RP.

Cza­so­pi­smo „Jed­no­ta” uka­zu­je się z prze­rwa­mi od 1926 roku.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.