Starokatolicy pozostają „starzy”

0

W Moguncji zakończył się 63. Synod Kościoła Starokatolickiego w Niemczech, podczas którego podjęto szereg decyzji kadrowo-finansowych, ale szczególnie jedna kwestia wzbudziła ogromne emocje i dyskusje. Na wniosek parafii w Landau dyskutowano nad zmianą nazwy Kościoła.


Kościół Starokatolicki w Niemczech, a właściwie Katolickie Biskupstwo Starokatolików w Niemczech, jest niewielkim Kościołem posiadającym zaledwie 16 tys. wiernych (głównie w Niemczech Zachodnich) w ok. 60 parafiach. Jest członkiem starokatolickiej rodziny, która wyodrębniła się z Kościoła rzymskokatolickiego w XIX wieku w ramach sprzeciwu wobec przyjęcia dogmatu o prymacie jurysdykcyjnym i nieomylności Biskupa Rzymu podczas Soboru Watykańskiego I.

Ta klasyczna „godzina narodzin” starokatolicyzmu jest dość umowna, bo Kościoły określane tym mianem kształtowały się jeszcze przed Soborem Watykańskim I, czego przykładem jest chociażby historia starokatolicyzmu niderlandzkiego. Do tego dochodzą Kościoły „tradycji starokatolickiej”, które wyodrębniały się lub stawały się ‚starokatolickie’ z innych przyczyn doktrynalnych (mariawici) lub z powodów natury kanoniczno-duszpasterskiej (polskokatoliccy i również mariawici).

Do tej mozaiki zalicza się również nieprzebrany konglomerat różnych wspólnot wagabundzkich, odwołujących się do dziedzictwa starokatolickiego – w Polsce jest ich co najmniej kilkanaście i w przypadku niektórych trudno powiedzieć, które rzeczywiście funkcjonują i mają członków poza duchownymi.


Nazwa ‚starokatolicki’ miała pierwotnie zarówno pozytywne, jak i negatywne znaczenie: z jednej strony chodziło o dystans wobec nowinek teologicznych skumulowanych w zdogmatyzowanym papocentryzmie, a z drugiej o afirmację – poniekąd mitycznej – zasady głoszenia tego, co „zawsze, wszędzie i przez wszystkich” było wyznawane. I właśnie ten aspekt nazwy Kościoła starokatolickiego zorientowany na przeszłość (‚stary’) został poddany pod wątpliwość na synodzie.

Wnioskodawcy przekonywali, że obecna nazwa jest myląca, gdyż może prowadzić do nieporozumień, polegających na tym, że w powszechnym odbiorze „starokatolicki” kojarzyć się może z reakcjonizmem czy innymi formami konserwatyzmu odrzucającymi reformy, podczas gdy współczesny starokatolicyzm przyjął szereg reform jak choćby święcenia kobiet czy od niedawna błogosławienie małżeństw jednopłciowych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Zresztą, już na stronie internetowej Kościoła w wyjaśnieniach „starokatolicki w 300 sekund” pokazana jest ambiwalencja pojęcia ‚starokatolicki’.

Zwolennicy zmiany nazywa Kościoła argumentowali, że nazwa powinna wyrażać stan faktyczny i w dobie ekumenizmu nie powinna być postrzegana jako kontrapunkt do Kościoła rzymskokatolickiego. Stąd też zaproponowano powołanie specjalnej komisji, która miałaby zająć się znalezieniem bardziej odpowiedniej nazwy. Na plenum pojawiały się propozycje Kościoła „reformowano-katolickiego”, ”synodalno-katolickiego” albo „liberalno-katolickiego” (w Szwajcarii lokalny Kościół starokatolicki nosi nazwę ‘chrześcijańsko-katolickiego’).

Podczas debaty głos zabierał również zwierzchnik Kościoła bp Matthias Ring, który podkreślił, że dyskusja nie dotyczy tyle nazwy, co treści, a więc tego, co właściwie wyraża i za czym opowiada się Kościół starokatolicki i w jaki sposób komunikuje swoją misję w szeroko rozumianym społeczeństwie. Biskup opowiedział się za tym, żeby kolejna sesja synodu głębiej podjęła temat, a zdecydowana większość synodałów wsparła pomysł biskupa. W konsekwencji przedstawiciel parafii Landau wycofał pierwotny wniosek o rozpoczęcie procesu zmiany nazwy.

Synod zakończył się nabożeństwem w rzymskokatolickim kościele miejskim św. Kwintyna, któremu przewodniczył bp Ring.

Kościół Starokatolicki w Niemczech, mimo iż nieliczny, dość regularnie pojawia się w publicznej przestrzeni informacyjnej. Ostatnio było o nim głośno w maju 2022 roku, gdy wikariusz generalny diecezji Spiry Kościoła rzymskokatolickiego, ogłosił swoją konwersję na starokatolicyzm. O sprawie szczegółowo informowaliśmy na ekumenizm.pl.

Nierzadko duchowni starokatoliccy, w tym biskup czy wikaria generalna, bywają gośćmi programów radiowych, także oficjalnych witryn internetowych Kościoła rzymskokatolickiego, na których prezentują perspektywę starokatolicką.