Luteranie przeciwko populizmowi

0

Obradująca na przełomie czerwca i lipca br. Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) przyjęła tekst przesłania do 148 Kościołów członkowskich z 99 krajów „Być Kościołami nadziei – przeciwstawić się siłom populistycznego wykluczenia.” Dokument wzywa rodzinę Kościołów luterańskich do podjęcia działań duszpasterskich przeciwdziałającym fali populizmu na świecie.

Krótki dokument opublikowany właśnie przez ŚFL przywołuje słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian 12,2 jako podstawę refleksji nt. populizmu: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”

Rada ŚFL zauważa, że w różnych społeczeństwach Kościoły członkowskie borykają się ze skutkami rosnącego populizmu:

Ruchy populistyczne utrzymują często, że chcą chronić dobra narodu, jednak przyczyniają się często do eskalacji lęku i wykluczenia. Przestrzeń do szczerej debaty na temat kwestii, będących przedmiotem publicznego zainteresowania, kurczy się. Mowa nienawiści i propaganda oparta na postprawdzie podkopują w społeczeństwie zaufanie niezbędne dla demokracji. Lęk może pociągać za sobą wycofanie się z udziału w społeczeństwie obywatelskim oraz wrogość i wykluczanie innych.

Rada, będąca najważniejszym gremium wykonawczym między Zgromadzeniami Ogólnymi ŚFL (ostatnie odbyło się w 2017 roku w Windhoek, Namibia), zauważa, że niektóre ruchy odwołują się do retoryki narodowo-etnicznej i próbują rozgrywać wiarę chrześcijańską przeciwko innym, co wywraca do góry nogami Ewangelię i instrumentalizuje tożsamość chrześcijańską dla partykularnych celów.

Gdy doświadczamy, że ludzie są uwiezieni w lęku, wskazujemy na przesłanie Chrystusa. Jest to przesłanie nadziei, które przepędza lęk, przesłanie współczucia, które staje naprzeciw obojętności, przesłanie sprawiedliwości, które sprzeciwia się uciskowi, i przesłanie pojednania, które nie pozwoli się odwieść od zaangażowania na rzecz pokoju.

Rada zachęca Kościoły członkowskie, w tym i ich instytucje odpowiedzialne za edukację teologiczną, aby w modlitwie i poprzez analizy teologiczne monitorowały ścierające się siły w świecie i w Kościołach

Wewnątrz Kościołów istnieją różne, czasami skonfliktowane ze sobą poglądy, dlatego też Kościoły muszą stworzyć przestrzenie, w których różne poglądy będą mogły uczestniczyć w uczciwym dialogu, aby dotrzeć do głębszego rozeznania spraw.

Ponadto Rada przypomniała, że

Kościoły powinny bronić godności człowieka i wspierać sprawiedliwość i pokój, praworządność i szacunek wobec różnorodności. Działania te nabędą większego rozpędu, jeśli będą realizowane z ekumenicznymi, międzyreligijnymi oraz działającymi w segmencie NGO partnerami.

ŚFL wezwała Kościoły do oporu wobec ucisku i wykluczenia, przypominając, że Chrystus powinien być źródłem myślenia, działania i istnienia Kościoła:

Nasze Kościoły muszą aktywnie uczestniczyć w debatach prowadzonych w społeczeństwach, w których argumentuje się za pomocą wykrzywionego obrazu chrześcijaństwa. Kościoły powinny podkreślać, że miłość, współczucie i solidarność są prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi.

Członkiem Światowej Federacji Luterańskiej jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.

Więcej informacji o posiedzeniu Rady >>

>> Tekst dokumentu w czterech wersjach językowych oraz informacje o pozostałych rezolucjach przyjętych przez Radę


 

galeria