Społeczeństwo

“Islam nie jest częścią Niemiec”


Były pre­zy­dent Nie­miec Chri­stian Wulff posta­wił przed kil­ko­ma laty tezę, że islam przy­na­le­ży do Nie­miec. Wywo­łał deba­tę nt. kul­tu­ry wio­dą­cej i toż­sa­mo­ści Nie­miec. Naj­now­sze bada­nia poka­zu­ją, że opi­nii Wulf­fa wciąż nie podzie­la­ją oby­wa­te­le RFN, a kry­zys z uchodź­ca­mi pogłę­bia poczu­cie wyob­co­wa­nia.


Czy islam nale­ży do Nie­miec, jest czę­ścią jego toż­sa­mo­ści? Aż 2/3 Niem­ców odpo­wia­da ‘nie’ – wyni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez reno­mo­wa­ny insty­tut Allens­bach. Jedy­nie 22% Niem­ców uwa­ża, że islam jest czę­ścią Nie­miec. We wschod­nich Niem­czech, gdzie odse­tek muzuł­ma­nów jest mniej­szy niż w “sta­rych” kra­jach związ­ko­wych, aż 75% miesz­kań­ców uwa­ża, że islam nie jest czę­ścią Nie­miec, nato­miast w zachod­nich lan­dach ok. 60%. W Niem­czech miesz­ka nie­co ponad 2 milio­ny muzuł­ma­nów z ten­den­cją rosną­cą.

Wg Insty­tut Allens­bach nega­tyw­ny sto­su­nek Niem­ców do isla­mu doty­czy wszyst­kich grup wie­ko­wych, nawet wśród mło­dzie­ży wyno­si on 55%. Zaska­ku­ją­ce jest rów­nież to, że tak­że wśród elek­to­ra­tu tra­dy­cyj­nie kosm­po­li­tycz­nej Par­tii Zie­lo­nych scep­ty­cyzm wobec isla­mu jest spo­ry.

Z kolei dzien­nik Die Welt opu­bli­ko­wał wyni­ki badań, odno­szą­ce się do lęków oby­wa­te­li RFN. Na pyta­nie Jakie są naj­więk­sze zagro­że­nia dla war­to­ści zachod­nich 35% poda­ło mię­dzy­na­ro­do­wy ter­ro­ryzm, następ­nie rodzi­mych eks­tre­mi­stów (30%), nie­rów­no­ści spo­łecz­ne mię­dzy bied­ny­mi a boga­ty­mi (27%) oraz islam (26%).

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.