Społeczeństwo

21 dla 21 — międzyreligijna inicjatywa dla UK


Angli­kań­ski tygo­dnik Church Times, żydow­skie cza­so­pi­smo Jewish News, kanał tele­wi­zyj­ny Bri­tish Muslim TV oraz orga­ni­za­cja na rzecz dia­lo­gu mię­dzy­re­li­gij­ne­go Coexist House zaini­cjo­wa­ły wspól­ny pro­jekt „21 dla 21” (21for21). 


Jego celem jest pozy­ska­nie 21 mło­dych ludzi, któ­rzy będą amba­sa­do­ra­mi dia­lo­gu mię­dzy trze­ma reli­gia­mi mono­te­istycz­ny­mi. Ini­cja­ty­wę wspar­ła pre­mier The­re­sa May.

Czy­tel­ni­cy bądź widzo­wie mogą nomi­no­wać ludzi poni­żej 35. roku życia, któ­rzy mogą się wyka­zać zaan­ga­żo­wa­niem na rzecz dia­lo­gu mię­dzy­re­li­gij­ne­go w róż­nych dzie­dzi­nach i aktyw­no­ściach życia spo­łecz­ne­go – począw­szy od pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych aż po przed­się­wzię­cia spor­to­we.

Po upły­wie ter­mi­nu (29 czer­wiec br.) zgło­szeń panel sędziów wybie­rze po 7 mło­dych chrze­ści­jan, żydów i muzuł­ma­nów, któ­rzy zosta­ną amba­sa­do­ra­mi dia­lo­gu. W listo­pa­dzie prze­wi­dzia­ne jest uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków w Pała­cu Lam­beth, ofi­cjal­nej sie­dzi­bie arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry.

Chrze­ści­jań­scy sędzio­wie w pro­jek­tu będą repre­zen­to­wać Kościół meto­dy­stycz­ny, rzym­sko­ka­to­lic­ki i angli­kań­ski.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.