Ukraina

Rosja niszczy kościoły i prześladuje chrześcijan


Rosyj­ska agre­sja prze­ciw­ko Ukra­inie to nie tyl­ko mor­do­wa­nie lud­no­ści cywil­nej i nisz­cze­nie infra­struk­tu­ry wraż­li­wej, ale tak­że prze­śla­do­wa­nia reli­gij­ne. Rosja nisz­czy obiek­ty sakral­ne wszyst­kich wyznań chrze­ści­jań­skich, głów­nie pra­wo­sław­ne i pro­te­stanc­kie.


Po ponad dwóch latach od rosyj­skiej inwa­zji prze­ciw­ko Ukra­inie widać, jak ogrom­ne spu­sto­sze­nie spo­wo­do­wa­ły nie­ustan­ne bom­bar­do­wa­nia ukra­iń­skich miast, w tym świą­tyń róż­nych wyznań i reli­gii. Regu­lar­nie ewi­den­cjo­no­wa­ne są rów­nież stra­ty mate­rial­ne, jakie ponio­sły ukra­iń­skie Kościo­ły. Od począt­ku woj­ny Rosja­nie znisz­czy­li ponad 600 obiek­tów kul­tu reli­gij­ne­go.

Na pierw­szym miej­scu pla­su­ją się cer­kwie pra­wo­sław­ne oby­dwu kon­ku­ren­cyj­nych jurys­dyk­cji (Cer­kwi Pra­wo­sław­nej w Ukra­inie oraz Ukra­iń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej), a na dru­gim Kościo­ły pro­te­stanc­kie róż­nych wyznań. Nie tyl­ko nisz­cze­nie cer­kwi i kościo­łów, ale rów­nież inne for­my prze­śla­do­wa­nia reli­gij­ne­go są efek­tem dzia­ła­nia rosyj­skich najeźdź­ców.

Maga­zyn Time poin­for­mo­wał, że pro­te­stan­ci sta­no­wią dru­gą co do wiel­ko­ści reli­gij­ną wspól­no­tę w Ukra­inie pod­da­ną prze­śla­do­wa­niom przez rosyj­skich oku­pan­tów. Pra­wie poło­wa przy­pad­ków doty­czy obwo­du zapo­ro­skie­go, a prze­śla­do­wa­nia doświad­czy­li naj­bar­dziej bap­ty­ści, sta­no­wią­cy po pra­wo­sław­nych i kato­li­kach dwóch obrząd­ków, trze­cie wyzna­nie chrze­ści­jań­skie w Ukra­inie. Time poin­for­mo­wał, że na tere­nach zaję­tych przez rosyj­skie woj­ska zli­kwi­do­wa­no ok. 400 bap­ty­stycz­nych zbo­rów, co sta­no­wi 17% wszyst­kich bap­ty­stycz­nych wspól­not w Ukra­inie.

Bap­ty­ści – jed­no z naj­więk­szych wyznań pro­te­stanc­kich na świe­cie, szcze­gól­nie roz­po­wszech­nio­ne w USA, choć wywo­dzą­ce się z Euro­py. Róż­ne orga­ni­za­cje chrze­ści­jań­skie zaj­mu­ją­ce się moni­to­ro­wa­niem sytu­acji chrze­ści­jan w stre­fach kon­flik­tu dono­szą, że Rosja­nie utoż­sa­mia­ją nie­któ­re wspól­no­ty z kon­kret­ny­mi kra­ja­mi, wspo­ma­ga­ją­cych Ukra­inę w obro­nie nie­pod­le­gło­ści.

Bap­ty­ści utoż­sa­mia­ni z żywio­łem ame­ry­kań­skim, podob­nie jak wie­le innych wspól­not ewan­ge­li­kal­nych, znaj­du­ją się na celow­ni­ku rosyj­skich agre­so­rów. Zna­ne są nie tyl­ko histo­rie zabi­tych pasto­rów, ale tak­że rela­cje o tor­tu­rach i innych for­mach prze­śla­do­wa­nia. Gdy w ame­ry­kań­skim Kon­gre­sie waży­ły się losy mili­tar­nej pomo­cy dla Ukra­iny lide­rzy naj­więk­szych Kościo­łów bap­ty­stycz­nych w USA zaape­lo­wa­li do spi­ke­ra Izby Repre­zen­tan­tów, aby wsparł Ukra­inę. John­son sam jest człon­kiem Kon­wen­cji Połu­dnio­wych Bap­ty­stów (SBC), naj­więk­sze­go wyzna­nia pro­te­stanc­kie­go w USA i dru­giej po kato­li­kach, wspól­no­ty wyzna­nio­wej w tym kra­ju.

Nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że prze­śla­do­wa­nia doty­czą zasad­ni­czo chrze­ści­jan wszyst­kich wyznań, tym bar­dziej, że to wła­śnie Kościo­ły poprzez dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­no-opie­kuń­czą oraz dusz­pa­ster­ską na fron­cie postrze­ga­ne są jako zagro­że­nie dla woj­ny Puti­na wspie­ra­nej bez jakich­kol­wiek zastrze­żeń przez Rosyj­ską Cer­kiew Pra­wo­sław­ną Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go.

» Ekumenizm.pl: Świat bez woj­ny bar­dzo draż­ni — roz­mo­wa z pasto­rem Ada­mem Ciuć­ką


 


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.