Ekumenizm na świecie

50 lat interkomunii między Unią Utrechcką a Kościołem Filipin


13 czerw­ca odby­ło się w Gene­wie eku­me­nicz­ne sym­po­zjum z oka­zji 50. rocz­ni­cy usta­no­wie­nia peł­nej komu­nii mię­dzy Kościo­ła­mi Unii Utrechc­kiej a Nie­za­leż­nym Kościo­łem Fili­piń­skim.


Sym­po­zjum poświę­co­ne “Kato­lic­ko­ści w cza­sach glo­ba­li­za­cji. Eku­me­nicz­na piel­grzym­ka spra­wie­dli­wo­ści i poko­ju” odby­ło się w Cen­trum Eku­me­nicz­nym Świa­to­wej Rady Kościo­łów.

Oprócz sta­ro­ka­to­li­ków i repre­zen­tan­tów fili­piń­skie­go Kościo­ła w spo­tka­niu uczest­ni­czy­li rów­nież epi­sko­pa­lia­nie, będą­cy w peł­nej jed­no­ści z oby­dwo­ma świę­tu­ją­cy­mi wspóln­to­ta­mi, a tak­że Kościół Mar Tho­ma z Indii. Epi­sko­pa­lia­nie, sta­ro­ka­to­li­cy z Unii Utrechc­kiej oraz Kościo­ła fili­piń­skie­go roz­po­czę­li w 2006 roku wspól­ny pro­jekt eku­me­nicz­ny, do któ­re­go nawią­zy­wał temat sym­po­zjum.

Do Unii Utrechc­kiej Kośció­łów sta­ro­ka­to­lic­kich nale­żą bisku­pi repre­zen­tu­ją­cy sześć Kościo­łów tra­dy­cji sta­ro­ka­to­lic­kiej z łącz­ną licz­bą wier­nych sza­co­wa­ną na nie­speł­na 70 tys. Jed­nym z licz­niej­szych Kościo­łów Unii jest Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki.

Powsta­ły na począt­ku XX wie­ku Nie­za­leż­ny Kościół Fili­piń­ski jest naj­więk­szym Kościo­łem tra­dy­cji sta­ro­ka­to­lic­kiej na świe­cie. Posia­da pra­wei 2,5 milio­na wier­nych. Umo­wę o peł­nej komu­nii z Unią Utrechc­ką pod­pi­sał w 1965 roku. Kościół ten łączy rów­nież wspól­no­ta eucha­ry­stycz­na z Kościo­ła­mi Wspól­no­ty Angli­kań­skiej, a tak­że z (lute­rań­skim) Kościo­łem Szwe­cji.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.