Ekumenizm w Polsce

“Czy jest na sali nowy Luter?”


Już po raz dru­gi mło­dzi bada­cze mogli uczest­ni­czyć w Stu­denc­ko-Dok­to­ranc­kiej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej Teo­lo­gów. 12 maja w sie­dzi­bie Ewan­ge­li­kal­nej Wyż­szej Szko­ły Teo­lo­gicz­nej zebra­ło się ponad kil­ku­dzie­się­ciu uczest­ni­ków. Prócz samych refe­ren­tów poja­wi­li się rów­nież słu­cha­cze, któ­rzy zwa­bie­ni boga­tym pro­gra­mem, a może pro­wo­ku­ją­cym tytu­łem kon­fe­ren­cji („Czy jest na sali nowy Luter?”), przy­by­li nawet z Pomo­rza.


W orga­ni­za­cję zaan­ga­żo­wa­ne były samo­rzą­dy stu­denc­kie dwóch uczel­ni – ChAT‑u oraz tego­rocz­ne­go gospo­da­rza – EWST, a opie­kę nauko­wą nad kon­fe­ren­cją obję­ła prof. Kali­na Woj­cie­chow­ska oraz dr Joel Bur­nell.

Jako mot­to spo­tka­nia posłu­żył frag­ment z listu do Rzy­mian 10,10 — „Bo trze­ba uwie­rzyć ser­cem, by zostać uspra­wie­dli­wio­nym, wyznać nato­miast usta­mi, aby być zba­wio­nym”. Tema­ty jed­nak nie kon­cen­tro­wa­ły się wyłącz­nie na kwe­stiach wia­ry, uspra­wie­dli­wie­nia czy same­go aktu wyzna­wa­nia, ale doty­ka­ły cho­ciaż­by pro­ble­mów bio­etycz­nych czy kul­tu­ro­wych. Róż­no­rod­ność w kwe­stii tema­tów, jak i wyznań oraz macie­rzy­stych uczel­ni uczest­ni­ków (wymień­my nie­któ­re: Uni­wer­sy­tet Opol­ski, Uni­wer­sy­tet Papie­ski, Uni­wer­sy­tet Ślą­ski) nada­ła kon­fe­ren­cji eku­me­nicz­ny, a nawet inster­dy­scy­pli­nar­ny cha­rak­ter.

Sesje odby­wa­ły się rów­no­le­gle w trzech pane­lach, a słu­cha­cze mogli kur­so­wać pomię­dzy sala­mi. Prze­my­śla­ny porzą­dek refe­ra­tów, sku­pia­ją­cy w ramach jed­nej sesji wystą­pie­nia o podob­nej tema­ty­ce, a tak­że dys­cy­pli­na cza­so­wa refe­ren­tów spra­wi­ły, że for­ma ta spraw­dzi­ła się bar­dzo dobrze. Dodat­ko­wym atu­tem – o któ­rym chęt­nie wspo­mi­na­li uczest­ni­cy – była przy­ja­zna atmos­fe­ra kon­fe­ren­cji. Z pew­no­ścią nie bez zna­cze­nia w jej budo­wa­niu pozo­sta­ło inte­gra­cyj­ne spo­tka­nie w przed­dzień wyda­rze­nia.

Zetknię­cie się z nowy­mi tema­ta­mi, odmien­ną per­spek­ty­wą badaw­czą czy wresz­cie z czło­wie­kiem o poglą­dach róż­nych od naszych przy­no­si dobre owo­ce. Z pew­no­ścią tako­we przy­nio­sła (a zapew­ne jesz­cze przy­nie­sie – wszak nie­któ­re owo­ce potrze­bu­ją cza­su) tego­rocz­na kon­fe­ren­cja.

„Mamy ten­den­cję zwyż­ko­wą w porów­na­niu do poprzed­niej edy­cji” – powie­dzia­ła prof. Kali­na Woj­cie­chow­ska pod­su­mo­wu­jąc spo­tka­nie – „do zoba­cze­nia za rok, tym razem w Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie”.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.