Ekumenizm w Polsce

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie


W dniach od 16 do 17 listo­pa­da br. odbę­dzie się eku­me­nicz­na kon­fe­ren­cja nauko­wa „200 lat Teo­lo­gii Uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie”, któ­rą pod patro­na­tem hono­ro­wym Pre­zy­den­ta RP orga­ni­zu­ją Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go (UKSW) oraz Chrze­ści­jań­ska Aka­de­mii Teo­lo­gicz­na (ChAT).


Kon­fe­ren­cja odby­wać się będzie w sie­dzi­bach oby­dwu uczel­ni: pierw­sze­go dnia w pomiesz­cze­niach UKSW na Bie­la­nach, a dru­gie­go w budyn­ku ChAT na Mio­do­wej. Za mode­ra­cję kon­fe­ren­cji na tere­nie danej uczel­ni odpo­wie­dzial­ni będą eku­me­nicz­ni part­ne­rzy – pierw­sze­go dnia obra­dy na kam­pu­sie UKSW popro­wa­dzą dr hab. Jerzy Ostap­czuk oraz bp prof. dr hab. Jerzy Pań­kow­ski z ChAT, gdzie dru­gie­go dnia mode­ra­cję przej­mą prof. dr Euge­niusz Sako­wicz oraz ks. prof. Piotr Toma­sik z UKSW.

Kon­fe­ren­cja roz­pocz­nie się od wspól­ne­go posie­dze­nia Rad Wydzia­łów, wystą­pie­nia rek­to­rów oraz pod­pi­sa­nia dekla­ra­cji „200 lat teo­lo­gii uni­wer­sy­tec­kiej w War­sza­wie”. Pierw­szy dzień poświę­co­ny będzie głów­nie zagad­nie­niom histo­rycz­nym – oby­dwie uczel­nie mają wspól­ne korze­nie gdyż powsta­ły po usu­nię­ciu z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go wydzia­łów teo­lo­gicz­nych. Teo­lo­gia kato­lic­ka naucza­na była przez dzie­się­cio­le­cia w Aka­de­mii Teo­lo­gii Kato­lic­kiej, któ­rą włą­czo­no póź­niej w UKSW.

Dru­gie­go dnia przed­sta­wio­ny zosta­nie zakres badań nauko­wych pro­wa­dzo­nych w ChAT, gdzie funk­cjo­nu­ją wydzia­ły teo­lo­gicz­ne trzech tra­dy­cji chrze­ści­jań­skiej – pra­wo­sław­nej, ewan­ge­lic­kiej i sta­ro­ka­to­lic­kiej. Szcze­gól­ną uwa­gę zwra­ca­ją dwa refe­ra­ty: Teo­lo­gia – cią­gle w dro­dze, któ­ry wygło­si bp prof. Andrzej F. Dziu­ba, biskup łowic­ki i prze­wod­ni­czą­cy Rady Nauko­wej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, oraz 
Teo­lo­gia mię­dzy nor­ma­tyw­no­ścią kon­fe­syj­ną, meto­do­lo­gicz­ną inter­dy­scy­pli­nar­no­ścią i wol­no­ścią badań nauko­wych, któ­ry przed­sta­wi ks. prof. Bogu­sław Miler­ski, rek­tor ChAT.

Oprócz Pre­zy­den­ta RP patro­nat hono­ro­wy nad wyda­rze­niem objął m.in. arcy­bi­skup metro­po­li­ta war­szaw­ski kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz, pre­zes Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej i biskup Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go ks. bp Jerzy Samiec, pra­wo­sław­ny metro­po­li­ta War­sza­wy i Całej Pol­ski Sawa, zwierzch­nik Kościo­ła Pol­sko­ka­to­lic­kie­go bp Wik­tor Wyso­czań­ski, a tak­że prof. Han­na Gron­kie­wicz-Waltz, pre­zy­dent Mia­sta Sto­łecz­ne­go War­sza­wy.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.