Ekumenizm w Polsce i na świecie

“Daj mi pić” — Powszechny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan


18 stycz­nia, a w nie­któ­rych mia­stach już wcze­śniej, roz­pocz­nie się Powszech­ny Tydzień Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Eku­me­nicz­na okta­wa potrwa do 25 stycz­nia, Dnia Nawró­ce­nia Ap. Paw­ła.


Mate­ria­ły do tego­rocz­ne­go Tygo­dnia Modlitw przy­go­to­wa­li chrze­ści­ja­nie z Bra­zy­lii, kra­ju nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­ne­go pod wzglę­dem wyzna­nio­wym i spo­łecz­nym. Hasłem tygo­dnia są sło­wa z Ewan­ge­lii Jana, któ­re wypo­wie­dział Jezus do Sama­ry­tan­ki: „Daj mi pić!” (J 4,7)

Pod­czas nabo­żeństw pro­wa­dzo­nych w kościo­łach chrze­ści­jań­skich róż­nych wyznań — nie tyl­ko tych, nale­żą­cych do Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej — roz­wa­ża­ne będą każ­de­go dnia inne tema­ty. Według usta­lo­ne­go porząd­ku są to: Wezwa­nie, Spo­tka­nie, Wyzna­nie, Prze­łom, Pomoc, Dar, Wspól­no­ta i Świa­dec­two.

Mate­ria­ły w języ­ku pol­skim wyda­ła Rada ds. Eku­me­ni­zmu Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski i Pol­ska Rada Eku­me­nicz­na.

Bro­szu­ra dostęp­na jest rów­nież w wer­sji elek­tro­nicz­nej tutaj.

Porząd­ki nabo­żeństw w nie­któ­rych regio­nach »>


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.