Kościoły katolickie

Archidiecezja San Francisco ogłasza bankructwo


Rzym­sko­ka­to­lic­ka Archi­die­ce­zja San Fran­ci­sco ogło­si­ła ban­kruc­two. O praw­do­po­do­bień­stwie takie­go roz­wią­za­nia mówi­ło się już od co naj­mniej paru mie­się­cy. Abp Cor­di­le­one stwier­dził, że archi­die­ce­zji nie jest w sta­nie pokryć rosz­czeń ponad 500 pozwów.


500 skarg prze­ciw­ko archi­die­ce­zji spra­wi­ło, że archi­die­ce­zja nie ma ani środ­ków finan­so­wych, ani też prak­tycz­nych moż­li­wo­ści, aby poje­dyn­czo zba­dać każ­dy z przy­pad­ków – ogło­sił w języ­ku angiel­skim i hisz­pań­skim arcy­bi­skup metro­po­li­ta San Fran­ci­sco Sava­to­re Cor­di­le­one w spe­cjal­nym prze­sła­niu umiesz­czo­nym na YouTu­be.

Archi­die­ce­zja San Fran­ci­sco jest trze­cią die­ce­zją rzym­sko­ka­to­lic­ką w Rejo­nie Zato­ki (Bay Area), któ­ra ogło­si­ła nie­wy­pła­cal­ność. Wcze­śniej uczy­ni­ły to die­ce­zje Oakland i San­ta Rosa.

Abp Cor­di­le­one zazna­czył, że po głę­bo­kim prze­my­śle­niu, kon­sul­ta­cjach i modli­twie archi­die­ce­zja doszła do wnio­sku, że zaini­cjo­wa­nie pro­ce­su ban­kruc­twa będzie naj­lep­szym roz­wią­za­niem, aby zapew­nić ofia­rom uczci­we i spra­wie­dli­we odszko­do­wa­nie. Hie­rar­cha dodał, że więk­szość pozwów doty­czy delik­tów popeł­nio­nych przez kler archi­die­ce­zjal­ny 30 lat temu lub jesz­cze daw­niej.

Praw­nym skut­kiem ogło­sze­nia nie­wy­pła­cal­no­ści jest zablo­ko­wa­nie wszel­kich kro­ków praw­nych prze­ciw­ko archi­die­ce­zji, aby ta mogła pod­pi­sać ugo­dę ze wszyst­ki­mi oskar­ży­cie­la­mi.

Orga­ni­za­cja Snap zrze­sza­ją­ce poszko­do­wa­nych uwa­ża­ją, że archi­die­ce­zja wybra­ła uciecz­kę do przo­du i prze­ko­nu­ją, że Kościół dys­po­nu­je odpo­wied­ni­mi środ­ka­mi. Snap wyra­zi­ła prze­ko­na­nie, że kościel­ny wnio­sek o upa­dłość zosta­nie dokład­nie zba­da­ny przez sąd, któ­ry spraw­dzi przede wszyst­kim archi­die­ce­zjal­ne nie­ru­cho­mo­ści.

Decy­zja o ban­kruc­twie archi­die­ce­zji San Fran­ci­sco zosta­ła pod­ję­ta w szcze­gól­nych oko­licz­no­ściach, gdyż w lip­cu br. minę­ło 170-lecie jej usta­no­wie­nia przez papie­ża Piu­sa IX.

W ostat­nich latach kil­ka ame­ry­kań­skich die­ce­zji zgło­si­ło swo­ją nie­wy­pła­cal­ność. Oce­nia się, że to nie koniec podob­nych wnio­sków. Następ­na w kolej­ce jest naj­praw­do­po­dob­niej kali­for­nij­ska die­ce­zja San Die­go, któ­ra rów­nież nie radzi sobie z ilo­ścią pozwów.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.