Kościoły katolickie

Kapituła odwołuje Biskupa Naczelnego


Kapi­tu­ła Gene­ral­na Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów zde­cy­do­wa­ła pod­czas obrad 11 lute­go 2023 roku o zakoń­cze­niu kaden­cji Bisku­pa Naczel­ne­go bp. Mar­ka M. Karo­la Babi.Bp M. Karol Babi peł­nił urząd Bisku­pa Naczel­ne­go od 2015 roku. Kapi­tu­ła Gene­ral­na pod­ję­ła uchwa­łę o zakoń­cze­niu kaden­cji, któ­ra zgod­nie ze sta­tu­tem Kościo­ła trwać może do 75. roku życia.

Bp M. Karol pozo­sta­nie ordy­na­riu­szem die­ce­zji war­szaw­sko-płoc­kiej, a obo­wiąz­ki Bisku­pa Naczel­ne­go peł­nić będzie bp M. Ludwik Jabłoń­ski, ordy­na­riusz die­ce­zji pod­la­sko-lubel­skiej, któ­ry dotych­czas peł­nił funk­cję p.o. zastęp­cy Bisku­pa Naczel­ne­go. Bp Jabłoń­ski był Bisku­pem Naczel­nym w latach 2007–2015, a obec­nie jest pro­bosz­czem Para­fii w Woli Cyru­so­wej (die­ce­zja łódz­ko-ślą­ska).

Bp Jabłoń­ski będzie peł­nił funk­cję p.o. Bisku­pa Naczel­ne­go do kolej­nej sesji kapi­tu­ły zapla­no­wa­nej na 27 czerw­ca 2023 r.


Nowa Rada Kościo­ła

Kapi­tu­ła Gene­ral­na wybra­ła nową Radę Kościo­ła w skła­dzie: M. Domi­nik Mil­ler (para­fia War­sza­wa), M. Sta­ni­sław Ban­kie­wicz (para­fia Stry­ków), M. Grze­gorz Dróżdż (para­fia Cegłów), M. Jan Opa­la (para­fia Mińsk Mazo­wiec­ki). Zastęp­ca­mi człon­ków Rady Kościo­ła zosta­li kapła­ni: M. Zbi­gniew Nawa­ra (para­fia Wiśniew) i M. Gabriel Gra­bar­czyk (para­fia Pepło­wo). Urzę­du­ją­cy bisku­pi wcho­dzą w skład rady z urzę­du.

Kapi­tu­ła odby­ła się w Płoc­ku przy Świą­ty­ni Miło­sier­dzia i Miło­ści w Płoc­ku.

» Bez­po­śred­ni link do ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu z Kapi­tu­ły Gene­ral­nej z 11 lute­go 2023Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.