Kościoły katolickie

Katolicy wszystkich rytów łączcie się !!!


Po ukoń­cze­niu nauki wra­caj­cie do swo­ich kra­jów — wezwał kle­ry­ków z papie­skich semi­na­riów rytu wschod­nie­go Jan Paweł II. Papież jest prze­ko­na­ny, że w kra­jach, w któ­rych żyją kato­li­cy wschod­nich rytów w koń­cu zapa­nu­je pokój. Jan Paweł II wezwał rów­nież wszyst­kich stu­den­tów do głę­bo­kich stu­diów nad naucza­niem Ojców Kościo­ła i nad litur­gią wschod­nią. Zapew­nił tak­że, że koniecz­ne jest peł­ne poro­zu­mie­nie mię­dzy kato­li­ka­mi obu obrząd­ków — wschod­nie­go i zachod­nie­go.


Po ukoń­cze­niu nauki wra­caj­cie do swo­ich kra­jów — wezwał kle­ry­ków z papie­skich semi­na­riów rytu wschod­nie­go Jan Paweł II. Papież jest prze­ko­na­ny, że w kra­jach, w któ­rych żyją kato­li­cy wschod­nich rytów w koń­cu zapa­nu­je pokój.

Jan Paweł II wezwał rów­nież wszyst­kich stu­den­tów do głę­bo­kich stu­diów nad naucza­niem Ojców Kościo­ła i nad litur­gią wschod­nią.


Zapew­nił tak­że, że koniecz­ne jest peł­ne poro­zu­mie­nie mię­dzy kato­li­ka­mi obu obrząd­ków — wschod­nie­go i zachod­nie­go.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.