Kościoły katolickie

Konsekracja czterech biskupów w Marii Magdalenie


9 wrze­śnia 2023 roku o godz. 11:00 w kate­drze pol­sko­ka­to­lic­kiej św. Marii Mag­da­le­ny we Wro­cła­wiu odbę­dzie się kon­se­kra­cja czte­rech bisku­pów pol­sko­ka­to­lic­kich wybra­nych pod­czas Syno­du Kościo­ła 13 czerw­ca br. w War­sza­wie. Miej­sca i czas były zna­ne od dłuż­sze­go cza­su, ale dopie­ro od nie­daw­na wia­do­mo, kto będzie kon­se­kro­wać nowych bisku­pów.Przy­po­mnij­my, że 13 czerw­ca br. Synod Kościo­ła Pol­sko­ka­to­lic­kie­go w RP wybrał nowych bisku­pów, w tym zwierzch­ni­ka Kościo­ła, któ­rym został ks. dr Andrzej Gon­ta­rek. Sta­ło się to koniecz­ne po śmier­ci wie­lo­let­nie­go zwierzch­ni­ka Kościo­ła bpa Wik­to­ra Wyso­czań­skie­go. Synod wybrał tak­że bisku­pów die­ce­zjal­nych dla dwóch, nie­ob­sa­dzo­nych od paru dekad pozo­sta­łych die­ce­zji pol­sko­ka­to­lic­kich (ks. inf. Anto­ni Nor­man i ks. inf. Sta­ni­sław Bosy), oraz bisku­pa pomoc­ni­cze­go dla die­ce­zji war­szaw­skiej (ks. Hen­ryk Dąbrow­ski).

Uro­czy­sta msza kon­se­kra­cyj­na odbę­dzie się w naj­więk­szej świą­ty­ni pol­sko­ka­to­lic­kiej w kra­ju – histo­rycz­nej kate­drze św. Marii Mag­da­le­ny we Wro­cła­wiu.

Nowych bisku­pów pol­sko­ka­to­lic­kich kon­se­kro­wać będą bisku­pi sta­ro­ka­to­lic­cy Unii Utrechc­kiej.

Głów­nym kon­se­kra­to­rem będzie bp Dirk Scho­on z die­ce­zji Haar­le­mu Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go w Nider­lan­dach w asy­ście bpa Pavla B. Stránský’ego, zwierzch­ni­ka Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go w Cze­chach oraz bpa Johan­ne­sa Oko­ro, bisku­pa-senio­ra Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go w Austrii.

Tym samym czę­ścio­wo wyja­śni­ła się też kwe­stia kie­run­ku, w któ­rym będzie zmie­rzać Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki, a kon­kret­nie, że pozo­sta­je czę­ścią rodzi­ny Kościo­łów sta­ro­ka­to­lic­kich Unii Utrechc­kiej. Wśród głów­nych kon­se­kra­to­rów nie ma hie­rar­chów Pol­skie­go Naro­do­we­go Kościo­ła Kato­lic­kie­go w USA (Unia Scran­toń­ska) choć nie­wy­klu­czo­ne że będą obec­ni pod­czas nabo­żeń­stwa i wło­żą ręce na nowych bisku­pów.

War­to odno­to­wać, że kate­dra św. Marii Mag­da­le­ny we Wro­cła­wiu jest miej­scem szcze­gól­nym – świą­ty­nia jest koleb­ką wro­cław­skiej refor­ma­cji i waż­nym miej­scem kul­tu­ry w sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska. W paź­dzier­ni­ku br. w świą­ty­ni odbę­dzie się cen­tral­ne nabo­żeń­stwo ewan­ge­lic­kie w ramach obcho­dów 500-lecia Refor­ma­cji we Wro­cła­wiu. Przy oka­zji glo­bal­nych obcho­dów 500-lecia Refor­ma­cji na tyłach świą­ty­ni odsło­nię­to odre­stau­ro­wa­ną pła­sko­rzeź­bę przed­sta­wia­ją­cą refor­ma­to­ra Wro­cła­wia ks. Jana Hes­sa.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.