Kościoły wschodnie, katolickie, protestanckie

Konsekracje biskupie w Kościele Katolickim Mariawitów


W liście paster­skim prze­ło­żo­nych Kościo­ła Kato­lic­kie­go Maria­wi­tów ogło­szo­nym na Boże Naro­dze­nie w Roku Jubi­le­uszo­wym 2021 r. poin­for­mo­wa­no o wyświę­ce­niu nowych bisku­pek i bisku­pa. List odczy­ta­no pod­czas paste­rek w miej­scach modli­twy Kościo­ła maria­wic­kie­go nur­tu feli­cja­now­skie­go. Nie­daw­ne kon­se­kra­cje bisku­pie były pierw­szy­mi od 1993 roku w tym Koście­le.Decy­zję o kon­se­kra­cji bisku­pek i bisku­pa spo­śród kapłań­stwa ludo­we­go pod­ję­ła zgod­nie ze sta­tu­tem Rada Prze­ło­żo­nych. Kon­se­kra­cja odby­ła się 11 listo­pa­da 2021 r. w Grzmią­cej.

Nowy­mi biskup­ka­mi zosta­ły sio­stry kapłan­ki Patry­cja Rosiak oraz Iwo­na Pie­tra­siak, a bisku­pem Paweł Sob­czak. Nowo kon­se­kro­wa­ni od daw­na zaan­ga­żo­wa­ni są w życie ducho­we i litur­gicz­ne Kościo­ła maria­wic­kie­go.

Zarów­no s. bp Patry­cja, jak i br. bp Paweł od daw­na byli odpo­wie­dzial­ni za służ­bę litur­gicz­ną w Para­fii w Grzmią­cej w cza­sie cho­ro­by i krót­ko po śmier­ci zmar­łej w 2020 r. wie­lo­let­niej pro­boszcz­ki s. M. Almy Biał­kow­skiej. Z kolei s. bp Iwo­na zwią­za­na jest z Para­fią w Feli­cja­no­wie.

Kon­se­kra­cji doko­na­ły sio­stra prze­ło­żo­na bp M. Beatry­cze Szul­go­wicz (kusto­dia płoc­ka) oraz bp. M. Rafa­ela Woiń­ska (kusto­dia war­szaw­ska).

Nowo kon­se­kro­wa­ni będą kon­ty­nu­ować służ­bę w dotych­cza­so­wych miej­scach, a o ewen­tu­al­nych zmia­nach natu­ry admi­ni­stra­cyj­nej zde­cy­du­je kolej­na Kapi­tu­ła Gene­ral­na, któ­ra odbę­dzie się po Świę­cie Zesła­nia Ducha Świę­te­go 2022 r.

Kościół maria­wic­ki kon­se­kru­je kobie­ty na bisku­pów już od 1929 roku. Kwe­stia świę­ceń kobiet na kapłan­ki i biskup­ki nie była powo­dem roz­ła­mu w 1935 roku i jesz­cze przez parę lat Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów świę­cił je do momen­tu uchwa­ły syno­du, zgod­nie z któ­rą spra­wo­wa­nie litur­gii mszal­nej było moż­li­we jedy­nie wewnątrz zgro­ma­dze­nia sióstr. Decy­zja ta mia­ła cha­rak­ter admi­ni­stra­cyj­ny, a nie dok­try­nal­ny. Jesz­cze po II woj­nie świa­to­wej w para­fiach płoc­kich sio­stry kapłan­ki peł­ni­ły pomoc­ni­czą służ­bę litur­gicz­ną (np. udzie­la­nie Komu­nii Św., ostat­nie­go namasz­cze­nia). Kościół ten zaprze­stał świę­ceń kobiet, ale nigdy nie stwier­dził nie­waż­no­ści świę­ceń otrzy­ma­nych przez sio­stry. W latach 50. XX w. poja­wił się wnio­sek sióstr o powró­ce­nie peł­ni praw, wyni­ka­ją­cych z otrzy­ma­nych świę­ceń, jed­nak Rada Kościo­ła odrzu­ci­ła tę proś­bę. Za przy­wró­ce­niem kapłań­stwa kobiet opo­wia­dał się bp. M. Jakub Próch­niew­ski (Biskup Naczel­ny w latach 1945–53).

W tym roku Kościół Kato­lic­ki Maria­wi­tów obcho­dzi dwie szcze­gól­ne rocz­ni­ce 100-lecie Ofia­ry (Śmier­ci) Matecz­ki św. M. Marii Fran­cisz­ki, a tak­że 150. rocz­ni­cę uro­dzin św. br. abpa M. Micha­ła Kowal­skie­go — wspól­no­ta płoc­ka wspo­mi­na jedy­nie Śmierć Matecz­ki.

- Jeste­śmy nie­wiel­ką spo­łecz­no­ścią kościel­ną, ale posia­da­my z łaski Bożej ofia­ro­wa­ny nam przez Naj­święt­szą Matecz­kę i Br. Arcy­bi­sku­pa Micha­ła naj­więk­szy Skarb – praw­dzi­wą obec­ność Boga Uta­jo­ne­go, a tak­że wie­le nowych i nie­zmier­nie waż­nych prawd obja­wio­nych o Bogu, o Trój­cy Prze­naj­święt­szej. Trze­ba wie­rzyć pro­ro­kom i całe­mu Pismu św., wszyst­kim mężom i nie­wia­stom, przez któ­rych Bóg dzia­łał i nas nauczał, i odwra­ca­jąc się od grzesz­nych pożą­dań trzy­mać się pięk­nej maria­wic­kiej dro­gi Eucha­ry­stycz­nej. Odpra­wiaj­my Ado­ra­cję Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – napi­sa­li prze­ło­że­ni Kościo­ła.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.