Kościoły katolickie

Kościół Irlandii wybrał prymasa. W jeden dzień


W odróż­nie­niu od sio­strza­nej wspól­no­ty z Anglii, Kościół Irlan­dii wybrał nowe­go zwierzch­ni­ka pod­czas jed­no­dnio­we­go posie­dze­nia Izby Bisku­pów. Nowym pry­ma­sem całej Irlan­dii został ks. dr Richard Clar­ke, dotych­cza­so­wy biskup Meath i Kil­da­re. Nowy arcy­bi­skup Armagh ma 63 lata. Może się poszczy­cić boga­tym dorob­kiem teo­lo­gicz­nym, a posłu­gę dusz­pa­ster­ska peł­nił głów­nie na tere­nie Repu­bli­ki Irlan­dii. Jest wdow­cem. Ma dwo­je dzie­ci – Nicho­la­sa i Lind­say. Arcy­bi­skup obej­mu­je swój urząd w cie­ka­wych […]


W odróż­nie­niu od sio­strza­nej wspól­no­ty z Anglii, Kościół Irlan­dii wybrał nowe­go zwierzch­ni­ka pod­czas jed­no­dnio­we­go posie­dze­nia Izby Bisku­pów. Nowym pry­ma­sem całej Irlan­dii został ks. dr Richard Clar­ke, dotych­cza­so­wy biskup Meath i Kil­da­re.

Nowy arcy­bi­skup Armagh ma 63 lata. Może się poszczy­cić boga­tym dorob­kiem teo­lo­gicz­nym, a posłu­gę dusz­pa­ster­ska peł­nił głów­nie na tere­nie Repu­bli­ki Irlan­dii. Jest wdow­cem. Ma dwo­je dzie­ci – Nicho­la­sa i Lind­say.

Arcy­bi­skup obej­mu­je swój urząd w cie­ka­wych dla Kościo­ła Irlan­dii cza­sach. W minio­nych latach wie­le angli­kań­skich para­fii w Irlan­dii zwięk­szy­ło swą liczeb­ność. Doty­czy to przede wszyst­kim kon­gre­ga­cji w repu­bli­ce. Jed­ną z przy­czyn takie­go sta­nu rze­czy jest prze­cho­dze­nie na angli­ka­nizm rzym­skich kato­li­ków w związ­ku nad­uży­cia­mi sek­su­al­ny­mi w tam­tej­szej wspól­no­cie rzym­sko­ka­to­lic­kiej.

Komen­ta­to­rzy zwra­ca­ją uwa­gę na dużą spraw­ność irlandz­kich pro­ce­dur umoż­li­wia­ją­cych wybór nowe­go zwierzch­ni­ka Kościo­ła. Zgod­nie z kon­sty­tu­cją Kościo­ła Irlan­dii 11-oso­bo­wa Izba Bisku­pów wybie­ra pry­ma­sa ze swo­je­go gro­na. Klu­czo­wą spra­wą jest wybór oso­by, któ­ra będzie mogła repre­zen­to­wać Kościół zarów­no w Ulste­rze, gdzie miesz­ka gros irlandz­kich angli­ka­nów, jak i w repu­bli­ce, któ­ra – para­dok­sal­nie – może się poszczy­cić więk­szą licz­bą prak­ty­ku­ją­cych per capi­ta. Tak­że w repu­bli­ce urzę­du­ją wła­dze Kościo­ła. Tutaj też, w Dubli­nie, znaj­du­je się Naro­do­wa Kate­dra św. Patry­ka.

Abp Richard Clar­ke zastą­pi na urzę­dzie pry­ma­sow­skim abp. Ala­na Har­pe­ra, któ­ry prze­szedł na eme­ry­tu­rę. Będzie 105. suk­ce­so­rem prze­orów, bisku­pów i arcy­bi­sku­pów Armagh.

Fot. Church of Ire­land Press Offi­ce

: : Ekumenizm.pl: Wybór arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry jesz­cze nie teraz

: : Ekumenizm.pl: Pry­mas całej Irlan­dii odcho­dzi

: : Ekumenizm.pl: Nowy pry­mas Afry­ki Zachod­niej

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.