Kościoły katolickie

Nowy zwierzchnik szwajcarskich starokatolików


Ks. Harald Rein z Zury­chu został wybra­ny na nowe­go bisku­pa Chrze­ści­jań­sko-Kato­lic­kie­go (Sta­ro­ka­to­lic­kie­go) Kościo­ła Szwaj­ca­rii. Zastą­pi on dotych­cza­so­we­go zwierzch­ni­ka Kościo­ła, bp Frit­za-René Mül­le­ra, któ­ry prze­cho­dzi w stan spo­czyn­ku. Kon­se­kra­cja nowe­go bisku­pa odbę­dzie się 12 wrze­śnia br.


Wybo­ru doko­nał 12 czerw­ca Synod Naro­do­wy Kościo­ła, któ­ry obra­do­wał w miej­sco­wo­ści Olsen. Biskup-elekt jest pocho­dze­nia Niem­cem i dopie­ro osiem lat temu uzy­skał szwaj­car­skie oby­wa­tel­stwo. Stu­dio­wał teo­lo­gię ewan­ge­lic­ką i sta­ro­ka­to­lic­ką w Bochum, Mar­bur­gu, Bonn oraz w Bern.

W 1982 roku przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie i peł­nił urząd pro­bosz­cza w Obe­r­mumpf-Wal­l­bach oraz od 1993 roku w Zury­chu.

Po wybo­rze biskup-elekt pod­kre­ślił, że chce przede wszyst­kim poświę­cić się służ­bie na rzecz umac­nia­nia obec­no­ści Kościo­ła sta­ro­ka­to­lic­kie­go w Szwaj­ca­rii. – Kościół jest miej­scem, w któ­rym sty­ka­ją się nie­bo i zie­mia – powie­dział ks. Rein.

Kościół Chrze­ści­jań­sko-Kato­lic­ki w Szwaj­ca­rii ma ok. 15 tysię­cy wier­nych i jest człon­kiem Unii Utrechc­kiej.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.