Kościoły katolickie

Papież heretyk


Papież wspie­ra here­zję czy­nu poprzez pośred­nie wspar­cie i tole­ro­wa­nie bło­go­sła­wień­stwa par jed­no­pł­cio­wych – powie­dział kard. Ger­hard Mül­ler, były pre­fekt Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry i czę­sty kry­tyk papie­ża Fran­cisz­ka. Wywiad z ame­ry­kań­skie­go por­ta­lu znik­nął.


8 listo­pa­da br. ame­ry­kań­ski por­tal kato­lic­ki Life­Si­te­sNews koja­rzo­ny z kon­ser­wa­tyw­nym spek­trum kato­li­cy­zmu, opu­bli­ko­wał wywiad z kard. Ger­har­dem Mül­ler, ongiś potęż­ną posta­cią w Waty­ka­nie, a dziś czę­stym kry­ty­kiem obec­ne­go pon­ty­fi­ka­tu chęt­nie zapra­sza­nym do pro­gra­mów kato­lic­kich i jesz­cze chęt­niej udzie­la­ją­cym wywia­dów.

Były już pre­fekt Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry, któ­ry już wie­lo­krot­nie kry­ty­ko­wał papie­ża Fran­cisz­ka, powie­dział w wywia­dzie dla por­ta­lu Life­Si­te­News, że papież roz­po­wszech­nia here­zje, ale nie na tyle, aby zdjąć go z urzę­du, gdyż bra­ku­je for­mal­ne­go aktu here­zji. Nie­miec­ki kar­dy­nał prze­ko­ny­wał w wywia­dzie, że „here­zje rzad­ko gło­szo­no otwar­cie”, a wpro­wa­dza­no je do Kościo­ła poprzez dzia­ła­nia pasto­ral­ne (dusz­pa­ster­skie).

Wywiad, któ­ry bez wyja­śnie­nia znik­nął ze stron por­ta­lu, został jed­nak udo­ku­men­to­wa­ny przez wie­le redak­cji, któ­re dono­szą teraz o wypo­wie­dziach kar­dy­na­ła. Wpi­su­ją się one w ostrą kry­ty­kę pod adre­sem Waty­ka­nu, szcze­gól­nie po ogło­sze­niu kon­ce­sji na rzecz osób roz­wie­dzio­nych, a chcą­cych przy­stę­po­wać do komu­nii, oraz po ostat­niej decy­zji Fran­cisz­ka, że oso­by trans­sek­su­al­ne mogą być ochrzczo­ne, a tak­że mogą być mat­ka­mi czy ojca­mi chrzest­ny­mi w Koście­le rzym­sko­ka­to­lic­kim podob­nie jak pozo­sta­łe oso­by ze spo­łecz­no­ści LGBTQ+.

Kry­tycz­ne, a miej­sca­mi gorz­kie wypo­wie­dzi kard. Mül­le­ra pod adre­sem Fran­cisz­ka mno­żą się od 2017 roku, gdy papież nie­spo­dzie­wa­nie odwo­łał nie­miec­kie­go hie­rar­chę z urzę­du pre­fek­ta Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry. Od tego cza­su kar­dy­nał Mül­ler chęt­nie udzie­la wywia­dów i publi­ku­je tek­sty – jak prze­ko­nu­je – w obro­nie kato­lic­kiej orto­dok­sji. W 2019 wydał Mani­fest wia­ry – jak sam twier­dził – na proś­bę wie­lu bisku­pów, kapła­nów i teo­lo­gów.

Duchow­ny pod­pi­sy­wał się rów­nież lub wspie­rał tzw. dubia, a więc pyta­nia nie­któ­rych hie­rar­chów skie­ro­wa­nych do papie­ża, któ­rzy oba­wia­li się, że Fran­ci­szek poprzez nie­któ­re swo­je wypo­wie­dzi i dzia­ła­nia wpro­wa­dza zamęt w naucza­niu Kościo­ła. Ostat­nie takie dubia zosta­ły spi­sa­ne przez pię­ciu kar­dy­na­łów w paź­dzier­ni­ku 2023 roku w kon­tek­ście Syno­du Bisku­pów, a Mül­ler, choć nie był ich sygna­ta­riu­szem, publicz­nie je wsparł.

Jed­nak mimo czę­stych i ostrych wypo­wie­dzi kar­dy­na­ła, papież Fran­ci­szek czy Kuria Rzym­ska nie zabie­ra­ją gło­su w spra­wie wypo­wie­dzi nie­miec­kie­go hie­rar­chy, zasad­ni­czo je igno­ru­jąc. Jego wypo­wie­dzi rezo­nu­ją głów­nie poprzez roz­po­wszech­nia­nie ich i ana­li­zo­wa­nie w nie­któ­rych kato­lic­kich mediach, tak­że pol­skich, któ­re współ­two­rzą wize­ru­nek nie­złom­ne­go kar­dy­na­ła, jedy­ne­go spra­wie­dli­we­go, któ­ry sprze­ci­wia się „libe­ra­li­za­cji i pro­te­stan­ty­za­cji” Kościo­ła.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.