Kościoły katolickie

Parafia starokatolicka pomaga w walce z koronawirusem


Tam, gdzie jesz­cze nie­daw­no gło­szo­no kaza­nia i udzie­la­no Komu­nii Świę­tej, dziś sto­ją para­wa­ny, a per­so­nel medycz­ny pobie­ra krew i wyma­zy z gar­dła i testu­je prób­ki pod kątem obec­no­ści koro­na­wi­ru­sa. Mowa o koście­le sta­ro­ka­to­lic­kim w Bazy­lei, któ­ry dzię­ki współ­pra­cy sta­ro­ka­to­li­ków i pobli­skie­go szpi­ta­la uni­wer­sy­tec­kie­go, stał się izbą przy­jęć dla osób w dobie wal­ki z koro­na­wi­ru­sem.  Ponad 750-let­ni daw­ny kościół domi­ni­kań­ski w Bazy­lei stał się izbą przy­jęć dla osób bada­nych pod kątem obec­no­ści koro­na­wi­ru­sa. Obiekt sakral­ny, któ­ry od 1877 roku, jest świą­ty­nią nale­żą­cą do Kościo­ła Chrze­ści­jań­sko-Kato­lic­kie­go (Sta­ro­ka­to­lic­kie­go) w Szwaj­ca­rii, znaj­du­je się w pobli­żu szpi­ta­la uni­wer­sy­tec­kie­go, któ­ry nie posia­da wystar­cza­ją­cych warun­ków, aby wyjść naprze­ciw wszyst­kim potrze­bom. Zarów­no prze­strzeń (500–600 m²), jak i wil­got­ność powie­trza poma­ga­ją medy­kom w pra­cy.

Para­fia sta­ro­ka­to­lic­ka, jesz­cze zanim nasta­ła pan­de­mia koro­na wiru­sa, zapro­po­no­wa­ła szpi­ta­lo­wi współ­pra­cę, jeśli poja­wi się taka potrze­ba. Rada para­fial­na poszu­ki­wa­ła spo­so­bów, jak mała wspól­no­ta może dać coś od sie­bie dla pozo­sta­łej czę­ści spo­łe­czeń­stwa. Odpo­wiedź przy­szła wraz z pan­de­mią. Otwar­cie kolej­nej izby przy­jęć znacz­nie odcią­ży­ło pra­cę kli­ni­ki uni­wer­sy­tec­kiej i jej izby przy­jęć.

https://www.instagram.com/p/BkK1NtjFPnj/

Już w pierw­szym tygo­dniu mar­ca para­fia udo­stęp­ni­ła kościół szpi­ta­lo­wi, a nabo­żeń­stwa prze­nie­sio­no do cen­trum para­fial­ne­go. – Przy wej­ściu zor­ga­ni­zo­wa­no cen­trum reje­stra­cji, a w koście­le zbu­do­wa­no ślu­zy z punk­ta­mi pobrań. Wszyst­ko odby­wa się z sza­cun­kiem dla miej­sca – zabez­pie­czo­no ścia­ny i cen­ne rzeź­by, a pod­ło­gę przy­kry­to folią. Gdy pan­de­mia minie, kościół zosta­nie zde­zyn­fe­ko­wa­ny i wró­ci do użyt­ku litur­gicz­ne­go – powie­dział w wywia­dzie z koloń­skim domra­dio pro­boszcz para­fii ks. Micha­el Ban­gert.

Uży­cze­nie swo­ich kościo­łów zapro­po­no­wa­ła sta­ro­ka­to­li­kom pobli­ska para­fia ewan­ge­lic­ko-refor­mo­wa­na oraz rzym­sko­ka­to­lic­ka.

Nabo­żeń­stwa sta­ro­ka­to­lic­kie w ośrod­ku para­fial­nym dłu­go jed­nak się nie odby­wa­ły, ponie­waż 17 mar­ca szwaj­car­skie wła­dze wpro­wa­dzi­ły zakaz odby­wa­nia publicz­nych nabo­żeństw.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.