Kościoły katolickie

Pozostaw i przybądź — Egredere et veni. Polski biskup mariawicki w Paryżu


18 listo­pa­da br. w koście­le św. Marii w Pary­żu odby­ła się kon­se­kra­cja bisku­pia kapła­na M. Danie­la Mame­sa na bisku­pa maria­wic­kie­go. Bp Mames jest pierw­szym Pola­kiem peł­nią­cym urząd bisku­pa w Pary­żu i bisku­pem koadiu­to­rem Pro­win­cji Fran­cu­skiej Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów.


5 wrze­śnia br. Kapi­tu­ła Gene­ral­na Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów wybra­ła dwóch bisku­pów maria­wic­kich – kapł. M. Jana Opa­lę i kapł. M. Danie­la Mame­sa. Pierw­szy z nich został wybra­ny jed­no­cze­sne Bisku­pem, Naczel­nym Kościo­ła i został pokon­se­kro­wa­ny 7 paź­dzier­ni­ka br. w Świą­ty­ni Miło­sier­dzia i Miło­ści w Płoc­ku.

Uro­czy­sta kon­se­kra­cja odby­ła się w kapli­cy św. Marii w Pary­żu. Obrzę­dom kon­se­kra­cyj­nym prze­wod­ni­czył bp M. Jan Opa­la w asy­ście bp. M. Andrze­ja Le Bec, bisku­pa pro­win­cji fran­cu­skiej, oraz bp. M. Ber­nar­da Kubic­kie­go, b. zastęp­cy bisku­pa die­ce­zji ślą­sko-łódz­kiej.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czył rów­nież bp Roland Fleu­ry z Kościoła Św. Marii z Mont-Saint-Aignan, nie­za­leż­nej wspól­no­ty sta­ro­ka­to­lic­kiej, któ­ra jest w trak­cie nawią­zy­wa­nia peł­nej komu­nii oraz przed­sta­wi­ciel pastor Fre­de­ric z zaprzy­jaź­nio­nej Para­fii ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skiej.

W nabo­żeń­stwie uczest­ni­czy­li nie tyl­ko pary­scy wier­ni, ale tak­że rodzi­na nowe­go bisku­pa, a tak­że licz­na repre­zen­ta­cja z Pol­ski ze swo­imi kapła­na­mi. Litur­gia świę­ceń bisku­pich pro­wa­dzo­na była w języ­ku pol­skim, a pozo­sta­ła część Mszy w j. pol­skim i fran­cu­skim z ele­men­ta­mi łaci­ny.

W łaci­nie nowy biskup udzie­lił swo­je­go pierw­sze­go bło­go­sła­wień­stwa i tak­że czę­ścio­wo po łaci­nie odpra­wio­no ado­ra­cję Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu (Tan­tum ergo…).

Roz­ko­chać świat w Bogu

Nowy biskup maria­wic­ki jako swo­je zawo­ła­nie bisku­pie przy­jął sło­wa Egre­de­re et veni (pol. Pozo­staw wszyst­ko i przy­bądź). Odno­sząc się do moty­wu piel­grzy­mo­wa­nia pod­kre­ślił, że jest ono zapro­sze­niem do zaufa­nia Bogu oraz do zaufa­nia sobie nawza­jem. — Iść razem ozna­cza oka­zać wdzięcz­ność, życz­li­wość, dobro­tli­wość, pomi­mo (a może nawet i wbrew) naszym tem­pe­ra­men­tom, cha­rak­te­rom, ambi­cjom – jak­że róż­nym, a nie­kie­dy nawet i kon­ku­ren­cyj­nym. Wów­czas na nowo odkry­je­my, że Bóg prze­cha­dza się pomię­dzy nami. Patrzy nam głę­bo­ko w oczy, prze­ni­ka nas, bo prze­cież dosko­na­le nas zna – mówił bp M. Daniel.

Kazno­dzie­ja pod­kre­ślił, że tre­ścią wypo­wia­da­nych modlitw i czy­nio­nych gestów jest zawie­rze­nie się i peł­nie­nie Bożej Woli. — Było to pra­gnie­niem Naszej Świę­tej Mat­ki Zało­ży­ciel­ki, św. Marii Fran­cisz­ki, któ­ra stre­ści­ła je w dewi­zie: Ani cier­pieć ani umrzeć, — tyl­ko speł­nić Wolę Bożą. Matecz­ka w zwię­zły spo­sób prze­ka­za­ła kwin­te­sen­cję maria­wic­kie­go powo­ła­nia: Dla­te­go z dobro­cią, któ­ra od Nie­go pocho­dzi, zachę­ca nas, aby­śmy w oczach bliź­nie­go dostrze­gli odbi­cie Jego oczu. Bo to wła­śnie miłość zakry­wa szpet­ność naszych grze­chów (…) Jeśli jest taka Wola Boża (w co głę­bo­ko wie­rzę), wspól­nie może­my roz­ko­chać świat w Bogu.

Kapłan, peda­gog i poeta

Biskup Tomasz M. Daniel Mames pocho­dzi z Miń­ska Mazo­wiec­kie­go i jest absol­wen­tem Wydzia­łu Peda­go­gi­ki i Psy­cho­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu w Bia­łym­sto­ku. Sto­pień dok­to­ra nauk huma­ni­stycz­nych uzy­skał w zakre­sie peda­go­gi­ki (Uni­wer­sy­tet Łódz­ki). Jest człon­kiem Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Nauk w Prze­my­ślu, był star­szym wykła­dow­cą w Chrze­ści­jań­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej w War­sza­wie. Nowy biskup od lat zaj­mu­je się bada­nia­mi nad sakra­men­to­lo­gią maria­wi­tów oraz prak­ty­ką i ide­olo­gią oświa­to­wą sta­ro­ka­to­li­cy­zmu, a tak­że peda­go­gi­ką w inter­dy­scy­pli­nar­nym uję­ciu. Bp Mames przez wie­le lat peł­nił rów­nież służ­bę dusz­pa­ster­ską w kil­ku miej­scach w Pol­sce — po świę­ce­niach był pro­bosz­czem para­fii św. Mate­usza Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty w Nowej Sobót­ce oraz para­fii Prze­naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w Kadzi­dło­wej (woj. łódz­kie), pro­bosz­czem w Gniaz­do­wie, Kozie­gło­wach i Star­czej (woj. ślą­skie), opie­ko­wał się dia­spo­rą maria­wic­ką w Kra­ko­wie, a od kil­ku lat peł­ni obo­wiąz­ki pro­bosz­cza tytu­lar­ne­go para­fii maria­wic­kiej w Pary­żu.

Jest auto­rem wie­lu publi­ka­cji nauko­wych z teo­lo­gii maria­wic­kiej, eku­me­nicz­nej. Bp Mames jest rów­nież auto­rem mono­gra­fii, w tym m. in. „Miste­ria Mysti­co­rum. Szki­ce z histo­rii i ducho­wo­ści maria­wi­tów” (Kra­ków 2009), a w 2022 roku wydał obszer­ną publi­ka­cję „Eucha­ry­stia Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów.”

Bp M. Daniel Mames inte­re­su­je się rów­nież poezją i sam jest auto­rem tomi­ków poetyc­kich.

Maria­wi­ci — pio­nie­rzy

Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów jest jed­nym z dwóch wyznań maria­wic­kich w Pol­sce. Maria­wi­tyzm jest wyzna­niem powsta­łym w Pol­sce i wyod­ręb­nił się z Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go pod wpły­wem obja­wień św. Marii Fran­cisz­ki Kozłow­skiej, któ­re otrzy­ma­ła 2 sierp­nia 1893 roku w Płoc­ka. Po odrzu­ce­niu przez Rzym obja­wień i potę­pie­niu M. Fran­cisz­ki oraz odrzu­ce­niu postu­la­tów reform ducho­wych, maria­wi­ci sta­li się osob­nym wyzna­niem, cha­rak­te­ry­zu­ją­cym się tra­dy­cyj­ną litur­gia kato­lic­ką (try­denc­ką) spra­wo­wa­ną w j. pol­skim i jed­no­cze­śnie otwar­ciem eku­me­nicz­nym.

W 1935 roku doszło do roz­ła­mu w maria­wi­ty­zmie, któ­ry trwa do dziś. Jesz­cze przed roz­ła­mem maria­wi­ci jako pierw­si w Pol­sce i jako jed­ni z pierw­szych na świe­cie zaczę­li wyświę­cać do kapłań­stwa i biskup­stwa kobie­ty (1929). Obec­nie prak­ty­kę tę zacho­wał jedy­nie Kościół Kato­lic­ki Maria­wi­tów z sie­dzi­bą w Feli­cja­no­wie, choć po roz­ła­mie nurt płoc­ki dalej wyświę­cał kobie­ty i nigdy prak­ty­ki świę­ceń nie pod­wa­żył, a jedy­nie jej zaprze­stał.

Obec­nie Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki Maria­wi­tów posia­da ok. 12 tys. wier­nych w Pol­sce i kil­ka tysię­cy poza gra­ni­ca­mi, w tym w Pro­win­cji Fran­cu­skiej. Naj­więk­sze sku­pi­ska maria­wi­tów są w woj. łódz­kim i mazo­wiec­kim. Kościół posia­da trzy die­ce­zje, jed­ną pro­win­cję i nale­ży do Pol­skiej Rady Eku­me­nicz­nej. Bila­te­ral­ny dia­log teo­lo­gicz­ny z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim został zakoń­czo­ny  nie dopro­wa­dził do zna­czą­cych roz­strzy­gnięć.

» Roz­mo­wa z kapł. M. Danie­lem Mame­sem na ante­nie Radia TOK FM (pro­gram OFF­Cza­rek red. Ceza­re­go Łasicz­ki)


 


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.