Kościoły katolickie

Spotkanie biskupów starokatolickich


W klasz­to­rze bene­dyk­tyń­skim Melk w Austrii odby­wa­ła się w dniach od 17 do 21 czerw­ca Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Bisku­pów Sta­ro­ka­to­lic­kich. Głów­nym tema­tem spo­tka­nia była rela­cja mię­dzy wspól­no­tą kościel­ną i wspól­no­tą eucha­ry­stycz­ną, a tak­że dia­ko­na­tem. Bisku­pi roz­ma­wia­li tak­że o sta­nie bila­te­ral­nych dia­lo­gów pro­wa­dzo­nych przez Unię Utrechc­ką – m.in. ze Wspól­no­tą Angli­kań­ską oraz Kościo­łem Szwe­cji. W kon­fe­ren­cji, oprócz bisku­pów Unii Utrechc­kiej, wziął udział bp Jona­than Gle­dhill, przed­sta­wi­ciel Arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry, oraz bp Mike Klau­smey­er, przed­sta­wi­ciel […]


W klasz­to­rze bene­dyk­tyń­skim Melk w Austrii odby­wa­ła się w dniach od 17 do 21 czerw­ca Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Bisku­pów Sta­ro­ka­to­lic­kich. Głów­nym tema­tem spo­tka­nia była rela­cja mię­dzy wspól­no­tą kościel­ną i wspól­no­tą eucha­ry­stycz­ną, a tak­że dia­ko­na­tem.

Bisku­pi roz­ma­wia­li tak­że o sta­nie bila­te­ral­nych dia­lo­gów pro­wa­dzo­nych przez Unię Utrechc­ką – m.in. ze Wspól­no­tą Angli­kań­ską oraz Kościo­łem Szwe­cji.

W kon­fe­ren­cji, oprócz bisku­pów Unii Utrechc­kiej, wziął udział bp Jona­than Gle­dhill, przed­sta­wi­ciel Arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry, oraz bp Mike Klau­smey­er, przed­sta­wi­ciel Kościo­ła Epi­sko­pal­ne­go USA, a tak­że bp M. Ludwik Jabłoń­ski, biskup naczel­ny Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go Maria­wi­tów, mają­ce­go sta­tus obser­wa­to­ra. Peł­no­praw­nym człon­kiem Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Unii Utrechc­kiej jest bp Wik­tor Wyso­czań­ski, zwierzch­nik Kościo­ła Pol­sko­ka­to­lic­kie­go w Pol­sce, któ­ry rów­nież wziął udział w austriac­kiej kon­fe­ren­cji.

Na zdję­ciu klasz­tor w Melk

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.