Kościoły katolickie

Unia Utrechcka z nową biskupką i biskupem, a w pakiecie rozczarowanie po dialogu z Rzymem


Od 22 czerw­ca trwa­ją w Wied­niu obra­dy Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Sta­ro­ka­to­lic­kich Bisku­pów Unii Utrechc­kiej poświę­co­ne kon­tak­tom z sio­strza­ny­mi Kościo­ła­mi angli­kań­ski­mi, kwe­stią wal­ki z nad­uży­cia­mi sek­su­al­ny­mi w Kościo­łach sta­ro­ka­to­lic­kich, ale też dia­lo­go­wi z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim i Kościo­ła­mi lute­rań­ski­mi. W obra­dach po raz pierw­szy uczest­ni­czy nowo kon­se­kro­wa­na biskup­ka Maria Kubin z Austrii oraz biskup-elekt ks. dr Andrzej Gon­ta­rek.


Wpraw­dzie pro­gram dorocz­ne­go spo­tka­nia bisku­pów sta­ro­ka­to­lic­kich Unii Utrechc­kiej był obfi­ty to jed­nak jed­no wyda­rze­nie przy­cią­gnę­ło naj­więk­szą uwa­gę – świę­ce­nia bisku­pie Marii Kubin z Kościo­ła Sta­ro­ka­to­lic­kie­go w Austrii, pierw­szej kobie­ty, któ­ra w ramach Unii Utrechc­kiej przy­ję­ła sakrę bisku­pią.

Kon­se­kra­cja odby­ła się w lute­rań­skim koście­le Gusta­wa Adol­fa w Wied­niu, a zebra­nych przy­wi­tał i pozdro­wił bp Micha­el Cha­lup­ka, zwierzch­nik Ewan­ge­lic­kie­go Kościo­ła Augs­bur­ski­go Wyzna­nia w Austrii. – W tym koście­le odby­wa­ły się już róż­ne uro­czy­sto­ści, w tym i moje wpro­wa­dze­nie w urząd bisku­pa, ale jesz­cze nigdy nie było świę­ceń bisku­pich, a już w ogó­le nie kobiet – cie­szył się lute­rań­ski biskup.

Kon­se­kra­cji nowej biskup­ki doko­nał abp Utrech­tu Bernd Wal­let w asy­ście Mat­thia­sa Rin­ga (Kościół Sta­ro­ka­to­lic­ki w Niem­czech) oraz bp. Haral­da Reina (Kościół Chrze­ści­jań­sko-Kato­lic­ki w Szwaj­ca­rii), któ­ry wygło­sił oko­licz­no­ścio­wą homi­lię.

Apo­stol­skim zwy­cza­jem ręce na nową biskup­kę wło­ży­li rów­nież bisku­pi sta­ro­ka­to­lic­cy Unii Utrechc­kiej, w tym tak­że bisku­pi w sta­nie spo­czyn­ku oraz bisku­pi die­ce­zji euro­pej­skiej Kościo­ła Anglii, przed­sta­wi­cie­le Kościo­łów epi­sko­pal­nych (angli­kań­skich) z USA, Hisz­pa­nii, Por­tu­ga­lii i Fili­pin, a tak­że Erik Ecker­dal, biskup die­ce­zji Vis­by z lute­rań­skie­go Kościo­ła Szwe­cji.


Link do całe­go nabo­żeń­stwa kon­se­kra­cyj­ne­go bp Marii Kubin


W uro­czy­sto­ściach wziął rów­nież udział przed­sta­wi­ciel Kościo­ła Pol­sko­ka­to­lic­kie­go ks. Krzysz­tof Pikul­ski.

26 czerw­ca do uczest­ni­ków Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Sta­ro­ka­to­lic­kich dołą­czył ks. dr Andrzej Gon­ta­rek, biskup-elekt Kościo­ła Pol­sko­ka­to­lic­kie­go. Przy­po­mnij­my, że 13 czerw­ca br. Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki wybrał czte­rech bisku­pów (trzech die­ce­zjal­nych, w tym zwierzch­ni­ka, i jed­ne­go pomoc­ni­cze­go), a 30 czerw­ca br. odbę­dzie się Rada Syno­dal­na, któ­ra usta­li datę, ter­mi­ny oraz warun­ki kon­se­kra­cji nowych bisku­pów.

W skła­dzie Kon­fe­ren­cji Bisku­pów Sta­ro­ka­to­lic­kich nie będzie to jedy­na zmia­na per­so­nal­na. Bisku­pi zosta­li poin­for­mo­wa­ni, że w tym roku w stan spo­czyn­ku przej­dzie szwaj­car­ski biskup, dla któ­re­go była to ostat­nia kon­fe­ren­cja Unii Utrechc­kiej. W przy­szło­rocz­nym spo­tka­niu, któ­re odbę­dzie się w Pra­dze, udział weź­mie nowy biskup lub nowa biskup­ka Kościo­ła Chrze­ści­jań­sko-Kato­lic­kie­go Szwaj­ca­rii.

W roz­mo­wie z ekumenizm.pl bp Maria Kubin powie­dzia­ła, że Kon­fe­ren­cja Bisku­pów zaj­mie się rów­nież usta­le­niem „spój­nych zasad mię­dzy­na­ro­do­wych spo­tkań, któ­re będą akcep­to­wal­ne dla wszyst­kich stron”, co ma zwią­zek z fak­tem, że Kościół Pol­sko­ka­to­lic­ki nie udzie­la świę­ceń kapłań­skich kobie­tom.


Łatwa i trud­na eku­me­nia

Tema­tem spo­tka­nia bisku­pów będzie rów­nież dia­log mię­dzy­wy­zna­nio­wy, szcze­gól­nie ze Świa­to­wą Fede­ra­cją Lute­rań­ską, któ­ra w tym roku spo­ty­ka się na Zgro­ma­dze­niu Ogól­nym w Kra­ko­wie. Gościem Zgro­ma­dze­nia będzie rów­nież przed­sta­wi­ciel Unii Utrechc­kiej. W kon­tek­ście lute­rań­skim war­to wspo­mnieć, że Unia Utrechc­ka posia­da peł­ną jed­ność z ewan­ge­lic­ko-lute­rań­skim Kościo­łem Szwe­cji, a nie­któ­re Kościo­ły Unii przy­ję­ły bila­te­ral­ne umo­wy o gościn­no­ści eucha­ry­stycz­nej z lokal­nym Kościo­ła­mi lute­rań­ski­mi jak choć­by w Niem­czech.

W nie­któ­rych kra­jach rela­cje są tak bli­skie i part­ner­skie, że nie zde­cy­do­wa­no się na powo­ła­nie komi­sji dia­lo­gu, gdyż zarów­no gościn­ność eucha­ry­stycz­na, jak i ści­sła współ­pra­ca są prak­ty­ko­wa­ne od dekad (np. w Szwaj­ca­rii).

O ile dia­log z Kościo­ła­mi lute­rań­ski­mi, mimo róż­nic teo­lo­gicz­nych w rozu­mie­niu urzę­du i sakra­men­tów, nie spra­wia trud­no­ści o tyle z Kościo­łem rzym­sko­ka­to­lic­kim dia­log ten wła­ści­wie sta­nął w miej­scu i to po bar­dzo inten­syw­nych latach pra­cy nad dwo­ma doku­men­ta­mi Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dia­lo­gu Rzym­sko­ka­to­lic­ko-Sta­ro­ka­to­lic­kie­go.

Cho­dzi o tek­sty z 2009 i 2016 roku „Kościół i wspól­no­ta kościel­na” prze­tłu­ma­czo­ne tak­że na język pol­ski, któ­re stwier­dza­ły dale­ką zgod­ność, a róż­ni­ce spro­wa­dzo­no do ter­mi­nu rodzin­nej kłót­ni, któ­ra nie unie­moż­li­wia nawią­za­nia peł­nej jed­no­ści. Tekst doku­men­tu został zaak­cep­to­wa­ny przez Kościo­ły sta­ro­ka­to­lic­kie i parę lat prze­le­żał w waty­kań­skich dyka­ste­riach (jesz­cze dłuż­szą histo­rię ma pol­ski doku­ment nt. mał­żeństw wyzna­nio­wo mie­sza­nych) i dopie­ro nie­daw­no opu­bli­ko­wa­no wnio­ski.

Były już pre­fekt Kon­gre­ga­cji Nauki Wia­ry Ger­hard Mül­ler, doce­nia­jąc pozy­tyw­ne impul­sy dia­lo­gu ze sta­ro­ka­to­li­ka­mi w kwe­stii dogma­tów maryj­nych czy auto­ry­te­tu papie­skie­go, zazna­czył w eks­per­ty­zie, że naj­po­waż­niej­szym pro­ble­mem jest świę­ce­nie kobiet przez sta­ro­ka­to­li­ków, gdyż prak­ty­ka ta „sta­no­wi inge­ren­cję w sub­stan­cję świę­ceń”.

Opi­nię byłe­go pre­fek­ta zaapro­bo­wał i przy­jął jako wła­sną kard. Kurt Koch, prze­wod­ni­czą­cy Papie­skiej Rady ds. Popie­ra­nia Jed­no­ści Chrze­ści­jan. Infor­ma­cja o tym dotar­ła do abpa Utrech­tu oraz Kościo­łów człon­kow­skich, któ­re nazwa­ły ją „otrzeź­wia­ją­cą”. W opi­nii Waty­ka­nu peł­na jed­ność będzie moż­li­wa, jeśli Kościo­ły sta­ro­ka­to­lic­kie wyco­fa­ją się z wyświę­ca­nia kobiet.

Moż­na uznać, że kon­se­kra­cja bp Marii Kubin jest rów­nież zde­cy­do­wa­ną odpo­wie­dzią przy­naj­mniej czę­ści sta­ro­ka­to­li­ków. Zresz­tą, w roz­mo­wie z kato­lic­kim por­ta­lem kath.ch zwierzch­nik szwaj­car­skich sta­ro­ka­to­li­ków Harald Rein stwier­dził: — Ależ oczy­wi­ście, że będzie­my nadal świę­cić kobie­ty na dia­kon­ki kapłan­ki, a miej­my nadzie­ję, że wkrót­ce rów­nież na biskup­ki.

Z tej per­spek­ty­wy wyda­je się, że nawią­za­nie peł­nej wspól­no­ty kościel­nej mię­dzy sta­ro­ka­to­li­ka­mi i rzym­ski­mi kato­li­ka­mi jest nie­moż­li­we. Po spo­tka­niu Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Bisku­pów Sta­ro­ka­to­lic­kich wyda komu­ni­kat, któ­ry praw­do­po­dob­nie odnie­sie się tak­że do tej spra­wy.

Obra­dy Kon­fe­ren­cji potrwa­ją do póź­ne­go popo­łu­dnia 27 czerw­ca br.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.