Kościoły protestanckie

83-letni biskup pójdzie do więzienia


Były biskup angli­kań­skiej die­ce­zji Lewes i Glo­uce­ster został ska­za­ny na karę 32 mie­się­cy pozba­wie­nia wol­no­ści za mole­sto­wa­nie sek­su­al­ne 16 nie­let­nich chłop­ców. Ska­za­ny przy­znał się do winy.


O spra­wie infor­mo­wa­li­śmy już na łamach ekumenizm.pl, gdy bp Ball ofi­cjal­nie potwier­dził praw­dzi­wość sta­wia­nych mu zarzu­tów

Peter Ball poja­wił się w sali roz­praw Cen­tral­ne­go Sądu Kar­ne­go w Lon­dy­nie (The Old Bailey) w oto­cze­niu repor­te­rów i wysłu­chał miaż­dżą­ce­go wer­dyk­tu sędzie­go, któ­ry uza­sad­nia­jąc karę, pod­kre­ślił, że Bell jako biskup sprze­nie­wie­rzył się auto­ry­te­to­wi bisku­pa Kościo­ła, krzyw­dząc mło­dych męż­czyzn powie­rzo­nych dusz­pa­ster­skiej i ducho­wej opie­ce Kościo­ła. – Czy­nił to pan jedy­nie dla zaspo­ko­je­nia swo­ich sek­su­al­nych pra­gnień – pod­kre­ślił sędzia.

Peter Ball ma pra­wo ubie­gać się o przed­ter­mi­no­we zwol­nie­nie z odby­wa­nia kary dopie­ro po 16 mie­sią­cach.

Po ogło­sze­niu wyro­ku ponow­ne prze­pro­si­ny wysto­so­wał m.in. były arcy­bi­skup Can­ter­bu­ry Lord Geo­r­ge Carey, któ­re­mu zarzu­ca­no tuszo­wa­nie spra­wy. Eme­ry­to­wa­ny arcy­bi­skup wyra­ził żal, że myl­nie dawał wia­rę zapew­nie­niom Pete­ra Bal­la i zawiódł w zapew­nie­niu odpo­wied­niej opie­ki ofia­rom nad­użyć sek­su­al­nych. Jed­nak prze­pro­si­ny Lor­da Carey’a nie prze­ko­nu­ją wszyst­kich, tym bar­dziej, że jesz­cze trzy lata po odej­ściu bp. Bal­la z urzę­du bisku­pa Glo­uce­ster arcy­bi­skup Carey pozwa­lał mu na odpra­wia­nie publicz­nych nabo­żeństw.

Bez­wględ­ne­go wyja­śnie­nia wszyst­kich oko­licz­no­ści spra­wy, w tym sys­te­mo­we­go kry­cia Bal­la przez ludzi Kościo­ła oraz kil­ku osób powią­za­nych z poli­ty­ką i Rodzi­ną Kró­lew­ską, doma­ga­ją się ofia­ry nad­użyć, wśród któ­rych jest rów­nież czyn­ny ksiądz Kościo­ła Anglii.

Wyrok sądo­wy koń­czy głów­ną część spra­wy na grun­cie świec­kim, jed­nak w Koście­le otwie­ra nowe śledz­two, zmie­rza­ją­ce do dokład­ne­go zba­da­nia mecha­ni­zmów i spo­so­bu współ­pra­cy czyn­ni­ków kościel­nych z orga­na­mi ści­ga­nia. Odpo­wied­nią komi­sję powo­łał dzi­siaj obec­ny arcy­bi­skup Can­ter­bu­ry Justin Welby. Naj­praw­do­po­dob­niej poszko­do­wa­ni wystą­pią na dro­gę sądo­wą z pozwa­mi prze­ciw­ko Kościo­ło­wi Anglii o odszko­do­wa­nie. Wła­dze Kościo­ła dekla­ru­ją peł­ną współ­pra­cę.

» Ekumenizm.pl: Biskup przy­znał się do winy

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.