Społeczeństwo kobiety w kościele

25-lecie kapłaństwa kobiet w Kościele Anglii


1 mar­ca br. w Pała­cu Lam­beth, ofi­cjal­nej sie­dzi­bie Pry­ma­sa Całej Anglii i Abp Can­ter­bu­ry, świę­to­wa­no 25-lecie wpro­wa­dze­nia kapłań­stwa kobiet w Koście­le Anglii. Sta­ło się to 12 mar­ca 1994 roku w kate­drze w Bri­sto­lu. W nabo­żeń­stwie pod prze­wod­nic­twem arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry Justi­na Welby’ego uczest­ni­czy­ło 80 kobiet księ­ży. W tym roku mija też pięć lat od dopusz­cze­nia kobiet w Koście­le Anglii do świę­ceń bisku­pich.


Histo­rycz­ne wyda­rze­nie odby­ło się 12 mar­ca 1994 w bri­stol­skiej kate­drze i było poprze­dzo­ne wie­lo­let­ni­mi spo­ra­mi. Część duchow­nych i świec­kich, któ­rzy nie zga­dza­li się na kapłań­stwo kobiet kon­wer­to­wa­ło na rzym­ski kato­li­cyzm (część póź­niej powró­ci­ła do Kościo­ła), a część wywal­czy­ła sobie pra­wo do opie­ki dusz­pa­ster­skiej spra­wo­wa­nej jedy­nie przez męż­czyzn i alter­na­tyw­nej jurys­dyk­cji bisku­pów-męż­czyzn. Nie­któ­rzy zmie­ni­li zda­nie od moc­ne­go sprze­ci­wu do apro­ba­ty. Jed­nak zde­cy­do­wa­na więk­szość zaak­cep­to­wa­ła zmia­ny, a temat świę­ceń kapłań­skich kobiet nie wywo­łu­je więk­szych emo­cji. Gdzie­nie­gdzie prze­wi­ja się jesz­cze temat kobiet w epi­sko­pa­cie i pyta­nie, kie­dy pierw­sza kobie­ta obej­mie jed­ną z dwóch metro­po­lii w Koście­le Anglii (metro­po­lia Yor­ku nie­dłu­go się zwol­ni), jed­nak wyda­je się, że temat został już dogłęb­nie prze­pra­co­wa­ny, a ci, któ­rzy myśle­li o porzu­ce­niu Kościo­ła z powo­du świę­ceń kapłań­skich kobiet uczy­ni­li to naj­póź­niej w 2015 roku.

Kobie­ty w posłu­dze dia­ko­nów, kapła­nek, dzie­ka­nów i bisku­pek są coraz bar­dziej widocz­ne, co potwier­dza­ją sta­ty­sty­ki Kościo­ła Anglii — na cze­le kil­ku die­ce­zji sto­ją kobie­ty, w nie­któ­rych kobie­ty są sufra­gan­ka­mi lub dzie­ka­na­mi katedr.

W 2018 roku odse­tek kobiet przy­go­to­wu­ją­cych się do kapłań­stwa prze­kro­czył odse­tek męż­czyzn (54:46). Wzro­sła tak­że licz­ba pań, któ­re podej­mu­ją służ­bę w Koście­le Anglii, mając za sobą karie­rę w innych zawo­dach – naj­bar­dziej pro­mi­nent­nym przy­kła­dem jest bp Sarah Mul­lal­ly, któ­ra była naczel­ną pie­lę­gniar­ką Anglii, a od 2018 roku jest pierw­szą kobie­tą na urzę­dzie Bisku­pa Lon­dy­nu.

Na uro­czy­sto­ściach w Pała­cu Lam­beth nie zabra­kło sym­bo­licz­nych posta­ci – była ks. Ange­la Ber­ners-Wil­son, uzna­wa­na za pierw­szą kobie­tę wyświę­co­ną w Koście­le Anglii w 1994 roku. Pod­czas pamięt­ne­go nabo­żeń­stwa w bri­stol­skiej kate­drze dia­kon Ange­la Ber­ners była pierw­szą spo­śród 31 kobiet, któ­re wyświę­cił ówcze­sny biskup Bri­sto­lu Bar­ry Roger­son.

82-let­ni biskup nie przy­był na uro­czy­sto­ści, ale prze­słał na ręce arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry list, w któ­rym zaape­lo­wał o modli­twę w inten­cji wszyst­kich tych kobiet na świe­cie, któ­rych powo­ła­nie nie zosta­ło jesz­cze roz­po­zna­ne lub spraw­dzo­ne. – Przez ostat­nie 25 lat obser­wo­wa­łem i przyj­mo­wa­łem służ­bę kobiet w para­fiach, dusz­pa­ster­stwach, szpi­ta­lach i hospi­cjach, szko­łach, uni­wer­sy­te­tach oraz więź­niach, i wiem jak inno­wa­cyj­ny i pozy­tyw­ny był wkład kobiet – napi­sał bp Roger­son. Od zeszłe­go roku rów­nież na cze­le die­ce­zji Bri­stol stoi kobie­ta – bp Vivien­ne Fran­ces Faull.

Do Pała­cu Lam­beth przy­by­ła rów­nież bp Lib­by Lane, pierw­sza kobie­ta kon­se­kro­wa­na na biskup­kę w Koście­le Anglii. Bp Lane koń­czy wła­śnie swo­ją służ­bę w sufra­ga­nii Stock­port, a po Wiel­ka­no­cy obej­mie samo­dziel­ną die­ce­zję Dar­by.

» Zapis nabo­żeń­stwa na BBCGale­ria

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.