Społeczeństwo kobiety w kościele

“Nie ma dyskryminacji kobiet w prawosławiu”


Mówie­nie o dys­kry­mi­na­cji kobiet w Koście­le pra­wo­sław­nym jest nie­uza­sad­nio­ne – powie­dział metro­po­li­ta Hila­rion, odpo­wie­dzial­ny w Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go za kon­tak­ty zagra­nicz­ne.


26 maja br. odby­ło się spo­tka­nie hie­rar­chy w Aka­de­mii Dyplo­ma­tycz­nej rosyj­skie­go MSZ‑u. – Cza­sa­mi w odnie­sie­niu do Kościo­ła pra­wo­sław­ne­go, szcze­gól­nie z libe­ral­nej per­spek­ty­wy pro­te­stanc­kiej, poja­wia­ją się gło­sy, że za mało doce­nia­my kobie­ty i zacho­wu­je patriar­chal­ny porzą­dek, ponie­waż nasi kapła­ni i bisku­pi są męż­czy­zna­mi, a w Kościo­łach pro­te­stanc­kich jest ina­czej – mówił metro­po­li­ta.

Według pra­wo­sław­ne­go teo­lo­ga w natu­rze oraz w Cer­kwi ist­nie­je ojco­stwo i macie­rzyń­stwo. Nie­któ­re urzę­dy są zare­zer­wo­wa­ne tyl­ko dla męż­czyzn, a nie­któ­re tyl­ko dla kobiet, a jesz­cze inne posłu­gi w Cer­kwi reali­zo­wa­ne są wspól­nie. – Od momen­tu powo­ła­nia Kościo­ła przez Chry­stu­sa i jego apo­sto­łów, służ­ba kapłań­ska nale­ża­ła do męż­czyzn, ale tyl­ko kobie­ta może kie­ro­wać żeń­skim klasz­to­rem, gdzie prze­by­wa­ją nie tyl­ko mnisz­ki, ale rów­nież kapła­ni, któ­rzy muszą pod­po­rząd­ko­wać się ihu­me­ni. Cer­kiew nigdy nie pomniej­sza­ła roli kobiet. Na każ­dym iko­no­sta­sie obok wize­run­ku Jezu­sa Chry­stu­sa znaj­du­je się iko­na Mat­ki Bożej, któ­ra jest czczo­na bar­dziej niż jaki­kol­wiek inny świę­ty – dodał metro­po­li­ta Hila­rion.


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.