Kościoły wschodnie

Antyekumeniczny sobór panprawosławny?


Eku­me­nicz­ny patriar­cha Kon­stan­ty­no­po­la Bar­tło­miej powi­nien zostać eks­ko­mu­ni­ko­wa­ny, a eku­me­nizm nale­ży ogło­sić here­zją – uwa­ża pra­wo­sław­ny biskup Lon­gin (Żar), biskup ban­czeń­ski z Ukra­iń­skie­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go. 


Jak infor­mu­je por­tal pravoslavie.ru, bp Lon­gin orga­ni­zu­je w tym celu anty­eku­me­nicz­ny sobór pra­wo­sław­nych inte­gry­stów.

Bp Lon­gin nie jest nawet ordy­na­riu­szem, a jed­nak jest jed­nym z naj­bar­dziej pro­mi­nent­nych hie­rar­chów ukra­iń­skie­go pra­wo­sła­wia pod­po­rząd­ko­wa­ne­go Moskwie. Hie­rar­cha zna­ny jest nie tyl­ko z rady­kal­nych opi­nii, ale rów­nież z dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz dzie­ci. Jed­nak to wypo­wie­dzi duchow­ne­go, nazy­wa­ją­ce­go „słu­ga­mi sza­ta­na” ukra­iń­ską armię zaan­ga­żo­wa­ną w obro­nę Don­ba­su przed rosyj­ski­mi sepa­ra­ty­sta­mi i potę­pia­ją­ce­go eku­me­nizm, zdo­by­ły mu naj­więk­szą popu­lar­ność.

Po kur­tu­azyj­nym spo­tka­niu patriar­chy Cyry­la z papie­żem Fran­cisz­kiem na Kubie, bp Lon­gin nazwał swo­je­go pośred­nie­go prze­ło­żo­ne­go here­ty­kiem i wezwał duchow­nych pra­wo­sław­nych, aby zaprze­sta­li przy­wo­ły­wa­nia imie­nia patriar­chy pod­czas litur­gii. Spo­tka­nie z Bisku­pem Rzy­mu nazwał zdra­dą. Świę­ty Sobór Pan­pra­wo­sław­ny na Kre­cie, któ­ry zboj­ko­to­wa­ła m.in. Rosyj­ska Cer­kiew Pra­wo­sław­na, nazwał here­tyc­kim, a patriar­chę Bar­tło­mie­ja chce ogło­sić here­ty­kiem.

Bp Lon­gin nie poprze­stał na sło­wach – na prze­ło­mie czerw­ca i lip­ca br. chce zor­ga­ni­zo­wać na Ukra­inie swój „pan­pra­wo­sław­ny sobór”, na któ­ry mają przy­być bisku­pi i teo­lo­dzy wro­go nasta­wie­ni wobec usta­leń z Kre­ty. Jed­nym z punk­tów obrad anty­eku­me­nicz­ne­go sobo­ru ma być eks­ko­mu­ni­ko­wa­nie Bar­tło­mie­ja i potę­pie­nie eku­me­ni­zmu.

4 kwiet­nia br. odby­ła się w Tesa­lo­ni­kach synak­sa (zgro­ma­dze­nie) pra­wo­sław­nych prze­ciw­ni­ków eku­me­ni­zmu. Wła­dze Grec­kie­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go odcię­ły się od ini­cja­ty­wy, ale mimo sta­no­wi­ska ofi­cjal­nej Cer­kwi na spo­tka­nie przy­by­li duchow­ni, w tym tak­że mni­si oraz świec­cy z róż­nych kra­jów zdo­mi­no­wa­nych przez pra­wo­sła­wie. Uczest­ni­cy synak­sy zaape­lo­wa­li, aby pod­czas litur­gii zaprze­stać wspo­mi­na­nia patriar­chy Kon­stan­ty­no­po­la oraz tych bisku­pów, któ­rzy uzna­ją Sobór z Kre­ty za pra­wo­sław­ny. Anty­eku­me­nicz­ny sobór ma odbyć się w mona­ste­rze ban­czeń­skim, któ­re­go zało­ży­cie­lem jest biskup Lon­gin.

Póki co dzia­ła­nia bp. Lon­gi­na nie spo­tka­ły się z kry­ty­ką ani tym bar­dziej dzia­ła­niem władz Ukra­iń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej. W świę­to anty­pas­chy bp Lon­gin kon­ce­le­bro­wał Boską Litur­gię wraz z metro­po­li­tą Onu­frym, zwierzch­ni­kiem Ukra­iń­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej Moskiew­skie­go Patriar­cha­tu, oraz metro­po­li­tą czer­nio­wiec­ko-buko­wiń­skim Mele­cju­szem.

» Ekumenizm.pl: Pra­wo­sław­ny bliź­niak Domi­nus Iesus


Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.