Archiwum magazynu

Kairos — Wyznanie Winy


Sło­wo kairos ozna­cza w Nowym Testa­men­cie prze­ło­mo­wy czas decy­zji. Taką rów­nież nazwę nosi eku­me­nicz­na ini­cja­ty­wa ame­ry­kań­skich chrze­ści­jan, któ­rzy wzy­wa­ją do zde­cy­do­wa­ne­go dzia­ła­nia Kościo­łów wszę­dzie tam, gdzie z powo­du ame­ry­kań­skiej poli­ty­ki zagra­nicz­nej dzie­je się nie­spra­wie­dli­wość. Czy­tel­ni­kom Maga­zy­nu SR przed­sta­wia­my pol­ską wer­sję Wyzna­nia Kairos, jed­ne­go z dwóch klu­czo­wych doku­men­tów ini­cja­ty­wy, w któ­rym ame­ry­kań­scy chrze­ści­ja­nie wyzna­ją grzech zanie­dba­nia.


Wyzna­nie Kairos


Wie­rzy­my, że Bóg kocha i sza­nu­je to, co stwo­rzył i tak samo wie­rzy­my, że Bóg chce, by jego stwo­rze­nie go pozna­ło. Wie­rzy­my, że celem Boga dla ludzi jest boga­ty i pełen zwią­zek z całą ludz­ko­ścią, gdzie spra­wie­dli­wość, miło­sier­dzie i pra­wość są dośwa­id­cze­niem wszyt­skich. Wie­rzy­my, że Bóg chce byśmy żyli w har­mo­nii z ota­cza­ją­cym nas śro­do­wi­skiem, któ­re Bóg nam powie­rzył, jako swo­im depo­zy­ta­riu­szom.


Wie­rzy­my, że teraz jest czas, Kairos: czas praw­dy, czas sądu, czas łaski i moż­li­wo­ści, czas w któ­rym Bóg wzy­wa nas do zde­cy­do­wa­ne­go dzia­ła­nia. Wie­rzy­my teraz jest czas, w któ­rym Kościół i chrze­ści­ja­nie powin­ni przyj­rzeć się obec­nej sytu­acji i połą­czyć siły ze wszyst­ki­mi ludź­mi dobrej woli i zacząć dzia­łać na rzecz spra­wie­dli­wo­ści, poko­ju i wspól­no­ty.


Jako oby­wa­te­le USA i naśla­dow­cy Chry­stu­sa cier­pi­my na sku­tek tego, jak nasz kraj wyko­rzy­stu­je swój poten­cjał mili­tar­ny i jak jest powo­do­wa­ny chci­wo­ścią w spo­so­bie postę­po­wa­nia na całym świe­cie. Zda­jąc sobie spra­wę z tego, że jeste­śmy za taką poli­ty­kę współ­od­po­wie­dzial­ni, dzi­siaj wyzna­je­my co nastę­pu­je i zobo­wią­zu­je­my się do nowe­go, odno­wio­ne­go życia.


1) Wyzna­je­my, że bar­dzo czę­sto bali­śmy się brać nasze naśla­do­wa­nie Chry­stu­sa poważ­nie, bali­śmy się utra­cić nasze wygo­dy, albo nara­zić wła­sne bez­pie­czeń­stwo, i zobo­wią­zu­je­my się od teraz żyć pro­ściej, spra­wie­dli­wiej, odważ­niej i wier­niej.


2) Wyzna­je­my, że zbyt dłu­go mil­cze­li­śmy i zobo­wią­zu­je­my się wyra­żać sprze­ciw, gdy nasz kraj uży­wa bro­ni i prze­mo­cy, by dostać tego co chce, oraz prze­ciw­ko chci­wo­ści naszych kor­po­ra­cji jako głów­ne­go czyn­ni­ka moty­wu­ją­ce­go dzia­ła­nie i tłu­mią­ce­go wszyt­skie inne moty­wy dzia­ła­nia.


3) Wyzna­je­my, że byli­śmy roz­cza­ro­wa­ni myśląc, że jeste­śmy sami z naszy­mi wąt­pli­wo­ścia­mi. Dla­te­go też zobo­wią­zu­je­my się połą­czyć z inny­mi w wie­rze, by razem dać wyraz naszej żało­bie i obu­rze­niu prze­ciw­ko obu­rza­ją­cym i agre­syw­nym postę­po­wa­niom nasze­go kra­ju, i czy­nić to z odwa­gą osa­dzo­ną na miło­ści do bliź­nie­go i wro­ga.


4) Wyzna­je­my, że byli­śmy spa­ra­li­żo­wa­ni apa­tią i wygod­nic­twem, i zobo­wią­zu­je­my się w tej  współ­no­cie wie­rzą­cych do roz­li­cza­nia sie­bie nawza­jem, w wal­ce ze złem niszą­cym nasze życie, Kościół, spo­łczeń­stwo i naród.


Sta­no­wi­sko ini­cja­ty­wy Kairos tłu­ma­czy jak patrzy­my na spra­wy i oko­licz­no­ści, w któ­rych żyje­my i na powo­dy naszej spo­wie­dzi. Zapra­sza­my was do lek­tu­ry tego doku­men­tu i jeśli tak was popro­wa­dzi Duch, do przy­łą­cze­nia się do naszej spo­wie­dzi. Razem pra­cuj­my nad przy­bli­że­niem Boże­go Sha­lom: spra­wie­dli­wo­ści, poko­ju, spo­łecz­no­ści i speł­nie­nia.


:: Ekumenizm.pl: Wię­cej infor­ma­cji o pro­jek­cie KAIROS

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.