Społeczeństwo

Akcja Ratujmy Darfur


Pol­ska Akcja Huma­ni­tar­na razem z kam­pa­nią Woda Pit­na, Radio TOKFM oraz por­ta­lem GazetaWyborcza.pl roz­po­czę­ły akcję “Ratuj­my Dar­fur” mają­cą na celu zaan­ga­żo­wa­nie pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa na ludo­bój­stwo dzie­ją­ce się w Dar­fu­rze oraz zbie­ra­nie środ­ków pie­nięż­nych na pomoc huma­ni­tar­ną dla tego regio­nu.Na spe­cjal­niej stro­nie Ratuj­my Dar­fur moż­na zna­leźć arty­ku­ły z pra­sy pol­skiej i zagra­nicz­nej na temat kon­flik­tu w tym regio­nie Suda­nu oraz lin­ki do innych stron i orga­ni­za­cji huma­ni­tar­nych. Jed­no­cze­śnie PAH i kon­cern Ago­ra […]


Pol­ska Akcja Huma­ni­tar­na razem z kam­pa­nią Woda Pit­na, Radio TOKFM oraz por­ta­lem GazetaWyborcza.pl roz­po­czę­ły akcję “Ratuj­my Dar­fur” mają­cą na celu zaan­ga­żo­wa­nie pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa na ludo­bój­stwo dzie­ją­ce się w Dar­fu­rze oraz zbie­ra­nie środ­ków pie­nięż­nych na pomoc huma­ni­tar­ną dla tego regio­nu.

Na spe­cjal­niej stro­nie Ratuj­my Dar­fur moż­na zna­leźć arty­ku­ły z pra­sy pol­skiej i zagra­nicz­nej na temat kon­flik­tu w tym regio­nie Suda­nu oraz lin­ki do innych stron i orga­ni­za­cji huma­ni­tar­nych. Jed­no­cze­śnie PAH i kon­cern Ago­ra uru­cho­mi­ły współ­ne kon­to, na któ­re moż­na wpła­cać dat­ki. Zosta­ną one prze­zna­czo­ne na uru­cho­mie­nie stud­ni z wodą pit­ną w obo­zach dla uchodź­ców. Akcję też moż­na wspie­rać poprzez naby­cie opa­ski wod­nej w Empi­kach i na stro­nie kam­pa­nii wod­nej. Dodat­ko­wo, przez cały czas we wszyst­kich mediach Ago­ry będą uka­zy­wać się arty­ku­ły na temat sytu­acji w Dar­fu­rze i tego jak moż­na pomóć.


Oso­by zain­te­re­so­wa­ne więk­szym zaan­ga­żo­wa­niem w tę akcj, np. poprzez zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tka­nia na temat Dar­fu­ru w swo­jej miej­sco­wo­ści pro­szo­ne są o kon­takt pisząc pod adres ratujmydarfur@gazeta.pl


:: EAI Ekumenizm.pl Pol­scy refor­mo­wa­ni w ape­lu­ją o dzia­ła­nia na rzecz Dar­fu­ru


:: EAI Ekumenizm.pl Uni­ta­ria­nie chcą uka­rać Sudan

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.