Społeczeństwo

Antyrządowe i wulgarne hasła na murach Kościoła Pokoju w Świdnicy


W nocy z 12 na 13 stycz­nia 2024 r. na murach ogra­dza­ją­cych teren ewan­ge­lic­ko-augs­bur­skie­go Kościo­ła Poko­ju w Świd­ni­cy poja­wi­ły się wul­gar­ne napi­sy o zabar­wie­niu poli­tycz­nym skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko obo­zo­wi rzą­dzą­ce­mu. Uni­ka­to­wy na ska­lę euro­pej­ską Kościół Poko­ju to wizy­tów­ka Dol­ne­go Ślą­ska i choć wpi­sa­ny na listę UNESCO nie ucier­piał to wła­dze para­fii nie­po­ko­ją się o bez­pie­czeń­stwo świą­ty­ni.


Wul­gar­ne napi­sy poja­wi­ły się w nocy od pół­noc­no-zachod­niej stro­ny tere­nu kościel­ne­go od ruchli­wej uli­cy Sape­rów. Na ogro­dze­niu poja­wił się napis nazy­wa­ją­cy pre­mie­ra Donal­da Tuska Hitle­rem, nama­lo­wa­no swa­sty­kę, a nazwi­sko pre­ze­sa rady mini­strów przed­sta­wio­no za pomo­cą sym­bo­li Waf­fen SS. Poja­wi­ły się też inne obe­lży­we napi­sy imien­nie ata­ku­ją­ce pre­mie­ra, a tak­że skie­ro­wa­ne prze­ciw­ko dwóm par­tiom z koali­cji rzą­do­wej.

O dewa­sta­cji zabyt­ko­we­go muru i obraź­li­wych napi­sach orga­ny ścią­ga­nia poin­for­mo­wał pro­boszcz Para­fii i jed­no­cze­śnie biskup die­ce­zji wro­cław­skiej bp Wal­de­mar Pytel. – Pro­ku­ra­tu­ra pod­ję­ła czyn­no­ści i mamy nadzie­ję, że uda się pocią­gnąć do odpo­wie­dzial­no­ści win­nych. Atmos­fe­ra w kra­ju, jak wie­my, jest nie­zwy­kle napię­ta i eska­lu­je się. My boimy się o nasz Kościół Poko­ju i jak widać nie są to oba­wy nie­uza­sad­nio­ne – powie­dział bp Wal­de­mar Pytel w roz­mo­wie z ekumenizm.pl, doda­jąc, że para­fia od lat zabie­ga bez­sku­tecz­nie o zain­sta­lo­wa­nie moni­to­rin­gu wokół zabyt­ko­we­go kościo­ła, będą­ce­go naj­waż­niej­szą atrak­cją tury­stycz­ną Świd­ni­cy. — Nie­na­wi­ści nie prze­ła­mie­my nie­na­wi­ścią, bo będzie jesz­cze bar­dziej eska­lo­wa­ła wro­gość. Może jestem naiw­ny, ale uwa­żam, że jedy­nie doświad­cze­nie dobra i miło­ści jest w sta­nie zmie­nić ser­ce wypeł­nio­ne nie­na­wi­ścią — zazna­czył bp Pytel.

Zde­wa­sto­wa­ny mur ma ponad 350 lat i nie­daw­no został wyre­mon­to­wa­ny dzię­ki fun­du­szom euro­pej­skim.

Napi­sy poja­wi­ły się w cza­sie, w któ­rym Para­fia w Świd­ni­cy włą­czy­ła się w obcho­dy upa­mięt­nie­nia 5. rocz­ni­cy zabój­stwa pre­zy­den­ta Gdań­ska Paw­ła Ada­mo­wi­cza.

Wyra­zy soli­dar­no­ści z Para­fią Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­ską Świę­tej Trój­cy w Świd­ni­cy prze­ka­zał prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Jan Dzię­ciel­ski.

Dla­cze­go napi­sy poja­wia­ją się aku­rat przy koście­le ewan­ge­lic­kim? Trud­no jed­no­znacz­nie okre­ślić i spra­wą z urzę­du zaję­ła się pro­ku­ra­tu­ra rejo­no­wa. Nie­mniej, koja­rze­nie Kościo­ła ewan­ge­lic­kie­go z nie­miec­ko­ścią to dość czę­ste uprosz­cze­nie i zachę­ta dla pra­wi­co­we­go rady­ka­li­zmu do agre­sji i aktów wan­da­li­zmu zna­ne­go nie jed­nej para­fii ewan­ge­lic­kiej w Pol­sce. To szcze­gól­ne nie­po­ko­ją­ce w kon­tek­ście anty­nie­miec­kiej histe­rii pod­grze­wa­nej pod­czas ostat­nich spo­rów poli­tycz­nych w Pol­sce.

Wybu­do­wa­ny na mocy posta­no­wień Poko­ju West­fal­skie­go (1648) drew­nia­ny Kościół Poko­ju w Świd­ni­cy był jed­nym z trzech świą­tyń tego typu, któ­re wol­no było zbu­do­wać lute­ra­nom po woj­nie trzy­dzie­sto­let­niej na Dol­nym Ślą­sku. Do dziś oca­lał jedy­nie Kościół w Świd­ni­cy i w Jawo­rze (Kościół Poko­ju w Gło­go­wie spło­nął w 1758 r.). Oby­dwa kościo­ły są do dziś kościo­ła­mi para­fial­ny­mi Kościo­ła Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skie­go, czyn­ny­mi miej­sca­mi kul­tu reli­gij­ne­go i życia para­fial­ne­go, ale tak­że cen­trum pre­sti­żo­wych wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, dia­lo­gu eku­me­nicz­ne­go, a tak­że mię­dzy­re­li­gij­ne­go.

Kościół Poko­ju w Świd­ni­cy odwie­dzi­li m. in. król i kró­lo­wa Szwe­cji czy Dalaj Lama, a tak­że wie­lu sze­fów rzą­dów państw euro­pej­skich. W 2001 roku kościół został wpi­sa­ny na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO.

Uwa­ga! Gale­ria zawie­ra wul­ga­ry­zmy!Gale­ria

 

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.