Społeczeństwo

Belgia: koronawirus łączy wszystkich


Zwierzch­ni­cy naj­więk­szych Kościo­łów chrze­ści­jań­skich oraz przed­sta­wi­cie­le spo­łecz­no­ści żydow­skiej i muzuł­mań­skiej w Bel­gii wyda­li wspól­ny komu­ni­kat w związ­ku z pan­de­mią Sars-CoV‑2.  Pod­kre­ślo­no w nim, że to trud­ne doświad­cze­nie łączy wszyst­kich ludzi nie­za­leż­nie od ich prze­ko­nań i pocho­dze­nia, a obec­ny kry­zys powi­nien pomóc zre­wi­do­wać nasze dotych­cza­so­we prio­ry­te­ty w życiu pry­wat­nym i spo­łecz­nym.Głów­nym ele­men­tem ogło­szo­ne­go 6 kwiet­nia wspól­ne­go oświad­cze­nia jest zwró­ce­nie uwa­gi, iż trud­ne doświad­cze­nie epi­de­mii poka­za­ło ludziom żyją­cym w nowo­cze­snej kul­tu­rze, jak pomi­mo postę­pu nauko­we­go i tech­nicz­ne­go wciąż jeste­śmy wszy­scy zależ­ni od nie­prze­wi­dzia­nych zda­rzeń loso­wych, cho­rób i kata­kli­zmów. Roz­po­wszech­nio­ne prze­ko­na­nie, że całe życie i świat znaj­du­ją się pod naszą peł­ną kon­tro­lą, oka­za­ło się złud­ne i ilu­zo­rycz­ne. Jesz­cze nie­daw­no nikt z nas nawet nie przy­pusz­czał, że może nadejść tego rodza­ju zagro­że­nie epi­de­micz­ne. Wciąż jako ludzie, jed­nost­ki i całe spo­łe­czeń­stwa jeste­śmy więc kru­si i sła­bi. Przez wspól­ne doświad­cze­nie tru­dów wal­ki z pan­de­mią umac­nia się jed­nak mię­dzy­ludz­ka soli­dar­ność.

Wspól­ny komu­ni­kat sygno­wa­li kar­dy­nał Josef de Kesel – prze­wod­ni­czą­cy rzym­sko­ka­to­lic­kiej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Bel­gii, pra­wo­sław­ny metro­po­li­ta Bel­gii w jurys­dyk­cji Patriar­cha­tu Eku­me­nicz­ne­go Ate­na­go­ras (Peck­stadt), pastor Ste­ven Fuite – prze­wod­ni­czą­cy Unii Kościo­łów Pro­te­stanc­kich Bel­gii, ks. Jack McDo­nald – prze­wod­ni­czą­cy Komi­te­tu Głów­ne­go Kościo­ła Angli­kań­skie­go w Bel­gii, dr Geert W. Lore­in – repre­zen­tu­ją­cy Synod Fede­ral­ny Kościo­łów Pro­te­stanc­kich i Ewan­ge­lic­kich Bel­gii, Albert Guigui —  Wiel­ki Rabin Bruk­se­li, Phi­lip­pe Mar­kie­wicz – prze­wod­ni­czą­cy Rady Cen­tral­nej Żydów w Bel­gii (Con­si­sto­ire Cen­tral Isra­éli­te de Bel­gi­que) oraz Meh­met Üstün – repre­zen­tant spo­łecz­no­ści muzuł­mań­skiej w Bel­gii.

W posła­niu pod­kre­ślo­no, że wirus Sars-CoV‑2 roz­prze­strze­nia się bez wzglę­du na jakie­kol­wiek gra­ni­ce: poli­tycz­ne, spo­łecz­ne i wyzna­nio­we. Obec­ne doświad­cze­nie wyma­ga więc soli­dar­no­ści i wspól­nych dzia­łań. Przy­wód­cy reli­gij­ni wyra­zi­li podzię­ko­wa­nia wszyst­kim leka­rzom, pra­cow­ni­kom służb medycz­nych i insty­tu­cjom pań­stwa, któ­re wal­czą z cho­ro­bą. Ood­kre­śli­li jed­no­cze­śnie zna­cze­nie dobrze dzia­ła­ją­cej publicz­nej służ­by zdro­wia w Bel­gii jako klu­czo­we­go sek­to­ra pań­stwa, w któ­rym toczy się wal­ka z epi­de­mią. Zapew­ni­li tak­że o soli­dar­no­ści ze wszyst­ki­mi poszko­do­wa­ny­mi eko­no­micz­nie i spo­łecz­nie przez pan­de­mię.

Jeste­śmy teraz zobo­wią­za­ni do zacho­wa­nia dystan­su wobec innych, ale to nie powstrzy­ma nas przed zjed­no­cze­niem bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek. Poprzez naszą róż­no­rod­ność kul­tu­ro­wą i reli­gij­ną  nasze czło­wie­czeń­stwo wią­że nas głę­bo­ko ze sobą. Kim­kol­wiek jeste­śmy i nie­za­leż­nie od naszych prze­ko­nań, jeste­śmy towa­rzy­sza­mi dro­gi” (z franc. „com­pa­gnons de route” — idiom okre­śla­ją­cy wspól­no­tę losu, poglą­dów i doświad­czeń danej gru­py osób – przyp. ŁK) – czy­ta­my w we wspól­nym komu­ni­ka­cie.

Sygna­ta­riu­sze zwra­ca­ją uwa­gę, iż pomi­mo fak­tu, iż świą­ty­nie i miej­sca modli­twy wszyst­kich wspól­not reli­gij­nych w Bel­gii pozo­sta­ją zamknię­te, nie zwal­nia to wier­nych z moral­ne­go obo­wiąz­ku modli­twy i wspar­cia ducho­we­go dla wszyst­kich cho­rych, umie­ra­ją­cych samot­nie w szpi­ta­lach. „Bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek naszą bro­nią jest dziś modli­twa i soli­dar­ność” — pod­kre­śli­li duchow­ni.

W pod­su­mo­wa­niu listu zaape­lo­wa­no, aby obec­ny bez­pre­ce­den­so­wy kry­zys stał się asump­tem do reflek­sji i prze­my­śle­nia na nowo prio­ry­te­tów nasze­go życia publicz­ne­go i pry­wat­ne­go. „Oby­śmy, po zakoń­cze­niu kry­zy­su, pamię­ta­li, że w naszej róż­no­rod­no­ści potrze­bu­je­my się nawza­jem. Szu­kaj­my nowych form gościn­no­ści, bra­ter­stwa i soli­dar­no­ści” — przy­zna­li bel­gij­scy przy­wód­cy reli­gij­ni.


» Pełen tekst posła­nia w języ­kach fran­cu­skim, nider­landz­kim oraz grec­kim

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.