Społeczeństwo

Brat Betto nagrodzony w Hawanie


Zna­ny w Pol­sce, zwłasz­cza ze swo­jej książ­ki „Fidel i Reli­gia”, bra­zy­lij­ski teo­log domi­ni­kań­ski Brat Bet­to otrzy­mał od Rady Kościo­łów Kuby (Con­se­jo de Igle­sias de Cuba) medal uzna­nia za wkład w teo­lo­gicz­ną myśl kra­ju. Pod­czas prze­mó­wie­nia Brat Bet­to powie­dział, że wszel­ki feno­men życia ma cha­rak­ter eucha­ry­stycz­ny: „Rośli­na lub zwie­rzę umie­ra­ją, aby dać nam życie. Żyje­my oddy­cha­jąc tle­nem, któ­ry dają nam rośli­ny, a któ­rym my z kolei odda­je­my, aby mogły […]


Zna­ny w Pol­sce, zwłasz­cza ze swo­jej książ­ki „Fidel i Reli­gia”, bra­zy­lij­ski teo­log domi­ni­kań­ski Brat Bet­to otrzy­mał od Rady Kościo­łów Kuby (Con­se­jo de Igle­sias de Cuba) medal uzna­nia za wkład w teo­lo­gicz­ną myśl kra­ju. Pod­czas prze­mó­wie­nia Brat Bet­to powie­dział, że wszel­ki feno­men życia ma cha­rak­ter eucha­ry­stycz­ny: „Rośli­na lub zwie­rzę umie­ra­ją, aby dać nam życie. Żyje­my oddy­cha­jąc tle­nem, któ­ry dają nam rośli­ny, a któ­rym my z kolei odda­je­my, aby mogły żyć, dwu­tle­nek węgla. To uka­zu­je głę­bo­ką komu­nię wszyst­kie­go, co ist­nie­je”.

Brat Bet­to otrzy­mał medal uzna­nia pod­czas spo­tka­nia poko­leń kubań­skich teo­lo­gów, do któ­re­go w kate­drze Świę­tej Trój­cy w Hawa­nie.


Bart Bet­to przy­po­mniał, że według danych Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych do spraw Rol­nic­twa i Wyży­wie­nia (FAO) co godzi­nę na świe­cie umie­ra z gło­du tysiąc osób, a każ­de­go roku ponad pięć milo­nów dzie­ci. Skry­ty­ko­wał, że do dzi­siaj nie ist­nie­ją żad­ne poważ­ne pro­jek­ty, by prze­ciw­sta­wić się sku­tecz­nie bie­dzie. Według nie­go „posia­dać tro­chę jedze­nia i miej­sce schro­nie­nia nie nale­ży do praw czło­wie­ka, ale do praw zwie­rząt, któ­rych nie potra­fi­my zagwa­ran­to­wać wszyst­kim dzie­ciom Bożym”.


Brat Bet­to wezwał rów­nież, aby powró­cić do pierw­szych słów Biblii: „Bóg wezwał nas, aby­śmy żyli w raju. My jed­nak, z powo­du nasze­go ego­izmu i ambi­cji, zrój­no­wa­li­śmy pro­jekt Boga zamie­nia­jąc go w histo­rię ludz­ką. Do nas nale­ży jego przy­wró­ce­nie”.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.