Społeczeństwo

Chrześcijanka z Pakistanu uwolniona z zarzutu bluźnierstwa


Chrze­ści­jan­ka Asia Bibi, któ­ra spę­dzi­ła osiem lat w wię­zie­niu z wyro­kiem śmier­ci za rze­ko­me bluź­nier­cze wypo­wie­dzi prze­ciw­ko pro­ro­ko­wi Maho­me­to­wi, wyj­dzie na wol­ność. Szczę­śli­wie nie zosta­ła zapo­mnia­na przez spo­łecz­ność na świe­cie i wresz­cie uwol­nio­na przez Sąd Naj­wyż­szy z zarzu­tu bluź­nier­stwa oraz z cią­żą­ce­go na niej wyro­ku śmier­ci.


To dobra wia­do­mość, acz­kol­wiek pomi­mo wyro­ku Sądu Naj­wyż­sze­go w Paki­sta­nie bez­pie­czeń­stwo Asii Bibi i jej rodzi­ny nadal stoi pod zna­kiem zapy­ta­nia. W cza­sie roz­pra­wy rząd musiał zmo­bi­li­zo­wać siły bez­pie­czeń­stwa, gdyż przed sądem zgro­ma­dzi­ły się tłu­my popie­ra­ją­ce wyrok śmier­ci.

Przy­pa­dek Asii Bibi był podob­ny do wie­lu innych oskar­ża­nych o rze­ko­me bluź­nier­stwo czy­li doszło do zarzu­tów ze stro­ny sąsia­dów po kłót­ni kobiet, jaka mia­ła miej­sce w 2009 roku. Szczę­śli­wie dla Asii i jej rodzi­ny sędzio­wie Sądu Naj­wyż­sze­go nie ule­gli naci­skom zwo­len­ni­ków kary śmier­ci i szyb­ko oczy­ści­li oskar­żo­ną z zarzu­tów. Taka nie­za­leż­ność to akt dużej odwa­gi i tym bar­dziej powin­na być doce­nio­na. Za wspar­cie Asii Bibi i kry­ty­kę pra­wa o bluź­nier­stwie w 2011 roku życiem zapła­cił guber­na­tor Pen­dża­bu Sal­man Tase­er zamor­do­wa­ny przez oso­bę, któ­rej nie podo­ba­ły się jego wypo­wie­dzi w spra­wie. Mor­der­ca został stra­co­ny, ale przez wie­le śro­do­wisk jest czczo­ny jako męczen­nik.

Mimo, że szczę­śli­wy z wyro­ku to pełen obaw o bez­pie­czeń­stwo swo­je oraz swo­jej klient­ki jest rów­nież obroń­ca Asii. Tak więc wyda­je się, że mimo szczę­śli­we­go sądo­we­go zakoń­cze­nia jedy­nym spo­so­bem na zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa jest emi­gra­cja Asii i jej rodzi­ny. Nale­ży pamię­tać, że jak­kol­wiek nikt nie został stra­co­ny za bluź­nier­stwo na pod­sta­wie wyro­ku sądo­we­go to docho­dzi­ło do lin­czów oraz mor­do­wa­nia osób podej­rze­wa­nych o wypo­wie­dzi prze­ciw isla­mo­wi i Maho­me­to­wi.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.