Społeczeństwo

Ekumeniczne poświęcenie oleju koronacyjnego


Nie­ma­łe zain­te­re­so­wa­nie wywo­ła­ła nie­daw­na uro­czy­stość poświę­ce­nia ole­ju, któ­ry 6 maja 2023 roku zosta­nie uży­ty w Opac­twie West­min­ster­skim pod­czas koro­na­cji Karo­la III i jego mał­żon­ki Kami­li. Olej został poświę­co­ny eku­me­nicz­nie z udzia­łem pra­wo­sław­ne­go patriar­chy i angli­kań­skie­go arcy­bi­sku­pa. Pomysł wyszedł od pry­ma­sa całej Anglii abp. Justi­na Welby’ego.Nie­od­łącz­ną czę­ścią obrzę­dów koro­na­cyj­nych jest namasz­cze­nie nowe­go monar­chy świę­tym ole­jem – to cen­tral­ny moment rytu­ału o biblij­nym rodo­wo­dzie. Arcy­bi­skup Can­ter­bu­ry, któ­ry tra­dy­cyj­nie prze­wod­ni­czy cere­mo­nii, wypo­wia­da sło­wa odwo­łu­ją­ce się do namasz­cze­nia kró­lo­wi, kapła­nów i pro­ro­ków. Ostat­nio sło­wa te zosta­ły wypo­wie­dzia­ne pod­czas koro­na­cji Elż­bie­ty II w 1953 roku – koro­na­cja odby­wa się więc po raz pierw­szy od 70 lat.

War­to przy­po­mnieć, że pod­czas trans­mi­to­wa­nej koro­na­cji zmar­łej monar­chi­ni kame­ry nie poka­za­ły momen­tu namasz­cze­nia, wyra­ża­jąc tym samym respekt wobec sta­ro­żyt­ne­go rytu­ału i intym­ne­go momen­tu, pod­czas któ­re­go monar­chi­ni zosta­ła włą­czo­na w histo­rycz­ny ciąg namasz­cza­nych kró­lów, począw­szy od sta­ro­te­sta­men­to­we­go kró­la Salo­mo­na.

W Opac­twie West­min­ster­skim, któ­ry wyłą­czo­ny jest z jurys­dyk­cji Bisku­pa Lon­dy­nu oraz metro­po­lii Can­ter­bu­ry (tzw. roy­al pecu­liar) i pod­le­ga bez­po­śred­nio kró­lo­wi Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa, prze­cho­wy­wa­na jest butel­ka z ole­jem uży­tym pod­czas koro­na­cji kró­lo­wej Elż­bie­ty II. Jed­nak z ini­cja­ty­wy pry­ma­sa całej Anglii, arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry Justi­na Welby’ego wytło­czo­no nowy olej, a pro­ces nad­zo­ro­wał far­ma­ceu­ta i eme­ry­to­wa­ny duchow­ny, pastor Mark Hut­ton.


Biblij­nie i eku­me­nicz­nie

Olej został pozy­ska­ny z dwóch miejsc na Górze Oliw­nej – pra­wo­sław­ne­go mona­ste­ru św. Marii Mag­da­le­ny oraz Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go. Na tere­nie pierw­sze­go pocho­wa­na jest bab­ka kró­la Karo­la III – księż­nicz­ka Gre­cji i Danii Ali­cja.

Aktu poświę­ce­nia ole­ju doko­nał 2 mar­ca br. w Bazy­li­ce Gro­bu Pań­skie­go patriar­cha Jero­zo­li­my Teo­fil III oraz angli­kań­ski arcy­bi­skup Jero­zo­li­my Hosam Naoum.

W podzię­ko­wa­niu skie­ro­wa­nym do patriar­chy Teo­fi­la, abp Welby przy­po­mniał, że olej koro­na­cyj­ny pod­kre­śla nie tyl­ko rodzin­ną histo­rię kró­la i jego związ­ki z Zie­mią Świę­tą, ale i Pismem Świę­tym. – Od sta­ro­żyt­nych kró­lów aż do teraź­niej­szo­ści, monar­cho­wie byli namasz­cze­ni ole­jem z tego świę­te­go miej­sca. Przy­go­to­wu­jąc się do namasz­cze­nia kró­la i kró­lew­skiej mał­żon­ki, modlę się, że będą pro­wa­dze­ni i wzmoc­nie­ni przez Ducha Świę­te­go – napi­sał abp Can­ter­bu­ry.

Olej, któ­ry będzie uży­ty pod­czas koro­na­cji Karo­la III, bazu­je na tej samej recep­tu­rze uży­tej w 1953 roku, jed­nak nie ma on skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Nie jest to pierw­szy raz, kie­dy pod­czas koro­na­cji angiel­skich monar­chów zde­cy­do­wa­no się na wypro­du­ko­wa­nie nowe­go ole­ju. Tak było cho­ciaż­by w cza­sach refor­ma­cji, gdy Maria I Tudor nie chcia­ła użyć ole­ju, któ­ry pozo­stał po koro­na­cji jej bra­ta Edwar­da VI Tudo­ra, pierw­sze­go pro­te­stanc­kie­go kró­la Anglii. Monar­chi­ni, któ­ra resty­tu­owa­ła kato­li­cyzm, zle­ci­ła przy­go­to­wa­nie ole­ju fran­cu­skie­mu bisku­po­wi Arras, któ­ry trzy ampuł­ki wysłał z Bruk­se­li. Maria wpro­wa­dzi­ła też inną zmia­nę – koro­na­cji doko­nał biskup Win­che­ster Ste­phen Gar­di­ner, gdyż ówcze­sne­go arcy­bi­sku­pa Can­ter­bu­ry Toma­sza Cran­me­ra uzna­wa­ła za here­ty­ka (poniósł póź­niej śmierć męczeń­ską).

Tak­że pod­czas koro­na­cji Jerze­go VI (ojca Elż­bie­ty II) uży­to nowe­go ole­ju, gdyż pojem­nik przy­go­to­wa­ny na koro­na­cję Edwar­da VIII, któ­ry abdy­ko­wał, roz­bił się pod­czas nie­miec­kich nalo­tów na Lon­dyn.


Modli­twy w inten­cji kró­la

Kościół Anglii pod auspi­cja­mi oby­dwu pry­ma­sów (Can­ter­bu­ry i York) wydał oko­licz­no­ścio­wy modli­tew­nik, któ­ry ma ducho­wo przy­go­to­wać chrze­ści­jan na nabo­żeń­stwo koro­na­cyj­ne.

Począw­szy od świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go (9 kwiet­nia) aż do dnia koro­na­cji 6 maja każ­dy będzie mógł sko­rzy­stać ze zbio­ru modlitw w inten­cji kró­la, mał­żon­ki kró­lew­skiej oraz całej rodzi­ny kró­lew­skiej.

foto: royal.co.uk

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.