Społeczeństwo

Ekumenizm — brudne słowo


Eku­me­nizm jest przez wie­lu ludzi w Irlan­dii Pół­noc­nej brud­nym sło­wem, ozna­ką poraż­ki i sła­bo­ści, szcze­gól­nie, jeśli cho­dzi o dzie­ło pojed­na­nia – powie­dział arcy­bi­skup Robin Eames, pry­mas Kościo­ła Irlan­dii (Church of Ire­land). Arcy­bi­skup wygło­sił odczyt “Czy Irlan­dia będzie w 2030 roku chrze­ści­jań­ska?”, w któ­rym uza­leż­nił przy­szłość chrze­ści­jań­stwa w Irlan­dii od postę­pu w dia­lo­gu eku­me­nicz­nym oraz wspól­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia Kościo­łów na rzecz spo­łe­czeń­stwa.Gdy zacznie­my prak­ty­ko­wać eku­me­nizm zgod­nie z jego zamy­słem, osią­ga­jąc […]


Eku­me­nizm jest przez wie­lu ludzi w Irlan­dii Pół­noc­nej brud­nym sło­wem, ozna­ką poraż­ki i sła­bo­ści, szcze­gól­nie, jeśli cho­dzi o dzie­ło pojed­na­nia – powie­dział arcy­bi­skup Robin Eames, pry­mas Kościo­ła Irlan­dii (Church of Ire­land). Arcy­bi­skup wygło­sił odczyt “Czy Irlan­dia będzie w 2030 roku chrze­ści­jań­ska?”, w któ­rym uza­leż­nił przy­szłość chrze­ści­jań­stwa w Irlan­dii od postę­pu w dia­lo­gu eku­me­nicz­nym oraz wspól­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia Kościo­łów na rzecz spo­łe­czeń­stwa.

Gdy zacznie­my prak­ty­ko­wać eku­me­nizm zgod­nie z jego zamy­słem, osią­ga­jąc zro­zu­mie­nie i akcep­ta­cję dla róż­nic, to wów­czas zabie­rze on nas do ser­ca tego, co Bóg mówi swo­je­mu Kościo­ło­wi – dodał angli­kań­ski hie­rar­cha.


:: Ekumenizm.pl: Bene­dyk­ty­ni na rzecz pojed­na­nia w Irlan­dii Pół­noc­nej

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.