Społeczeństwo

Irlandia Północna: więcej katolików niż protestantów


Po raz pierw­szy w histo­rii Irlan­dii Pół­noc­nej licz­ba kato­li­ków prze­wyż­szy­ła licz­bę pro­te­stan­tów. Stan ten może mieć dale­ko­sięż­ne kon­se­kwen­cje dla przy­szło­ści Irlan­dii Pół­noc­nej, któ­ra – póki co – jest czę­ścią Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa. Powszech­ny spis lud­no­ści prze­pro­wa­dzi­ła pół­noc­no­ir­landz­ka agen­cja NISRA w 2021 roku. Spo­śród nie­speł­na dwóch milio­nów miesz­kań­ców Irlan­dii Pół­noc­nej 45,7% zazna­czy­ło, że są wyzna­nia rzym­sko­ka­to­lic­kie­go lub w tym wyzna­niu zosta­li wycho­wa­ni. W porów­na­niu ze spi­sem prze­pro­wa­dzo­nym przed 10 laty jest to wzrost o 0,7%. Jest to wpraw­dzie wzrost nie­wiel­ki, ale w tym samym cza­sie spadł dra­stycz­nie odse­tek ludzi, dekla­ru­ją­cych związ­ki z któ­rymś z Kościo­łów pro­te­stanc­kich z 48% w 2011 roku na 43,5% w 2021 r. Jed­nak naj­bar­dziej wzro­sła licz­ba osób okre­śla­ją­cych się jako bez­wy­zna­nio­wi z 5,6% na 9,3%.

Sam McBri­de, dzien­ni­karz The Bel­fast Tele­graph, pod­kre­ślił, że wyni­ki poka­zu­ją spo­re prze­su­nię­cie, ale zastrzegł jed­no­cze­śnie, że zmia­ny w struk­tu­rze wyzna­nio­wej nie muszą się auto­ma­tycz­nie prze­kła­dać na kwe­stie kon­sty­tu­cyj­ne, gdyż reli­gia nie ma takie­go zna­cze­nia, jakie mia­ła jesz­cze 100 temu, gdy wyzna­cza­no gra­ni­ce Irlan­dii Pół­noc­nej. Wów­czas przy­na­leż­ność wyzna­nio­wa pokry­wa­ła się wła­ści­wie z naro­do­wą i tym samym wska­za­niem na pre­fe­ro­wa­ną przy­na­leż­ność pań­stwo­wą. Dziś już tak nie jest, a to ze wzglę­du rów­nież na inne czyn­ni­ki.

Zmia­ny w Irlan­dii Pół­noc­nej poka­za­ły już wyni­ki wybo­rów regio­nal­nych, któ­re odby­ły się w maju 2022 r. Pro­re­pu­bli­kań­ska par­tia Sinn Fein po raz pierw­szy wygra­ła wybo­ry, jed­nak smak trium­fu obo­zu repu­bli­kań­skie­go nie­co zepsu­ły inne wyni­ki, wska­zu­ją­ce, że 31,9% miesz­kań­ców Irlan­dii Pół­noc­nej bar­dziej uwa­ża się za Bry­tyj­czy­ków niż Irland­czy­ków (29,1%). Jed­nak rów­nież i tutaj nastą­pi­ły zmia­ny, ponie­waż licz­ba osób iden­ty­fi­ku­ją­cych się jako Bry­tyj­czy­cy spa­da z roku na rok — oczy­wi­ście na korzyść irlandz­kie­go żywio­łu.

Obser­wa­to­rzy są zgod­ni, że wyni­ki spi­su w kon­tek­ście reli­gii sta­no­wią donio­słą cezu­rę, jed­nak trud­no ocze­ki­wać, aby zna­czą­ce zmia­ny doty­czą­ce sta­tu­su Irlan­dii Pół­noc­nej nastą­pi­ły bły­ska­wicz­nie. Wie­le zale­ży od zło­żo­nych czyn­ni­ków natu­ry eko­no­micz­nej (spór mię­dzy UK a Unią Euro­pej­ską ws. wewnętrz­nej gra­ni­cy), ale tak­że w wymia­rze poli­tycz­nym (nowy rząd tory­sów i rosną­ca siła opo­zy­cji) i histo­rycz­no-sym­bo­licz­nym (nowy monar­cha Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa).

W przy­szłym roku minie 25 lat od histo­rycz­ne­go Poro­zu­mie­nia wiel­ko­piąt­ko­we­go zaak­cep­to­wa­ne­go w refe­ren­dach zarów­no w Repu­bli­ce Irlan­dii i w Irlan­dii Pół­noc­nej. Poro­zu­mie­nie prze­wi­du­je, że Irlan­dia Pół­noc­na może zjed­no­czyć się z Repu­bli­ką, jeśli tego będzie chcia­ła więk­szość miesz­kań­ców. Wów­czas ponad poło­wa miesz­kań­ców Irlan­dii Pół­noc­nej dekla­ro­wa­ła związ­ki z wyzna­nia­mi pro­te­stanc­ki­mi kolej­no z Pre­zbi­te­riań­skim Kościo­łem Irlan­dii, (angli­kań­skim) Kościo­łem Irlan­dii i Kościo­łem Metod­sy­tycz­nym.


» Ekumenizm.pl: 20 lat Poro­zu­mie­nia wiel­ko­piąt­ko­we­go — brud­na robo­ty i pojed­na­nie

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.