Społeczeństwo

Irlandzcy anglikanie dla Darfuru


Orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na angli­kań­skie­go Kośció­ła Irlan­dii, Church of Ire­land Bishop’s Appe­al prze­ka­za­ła ponad 20 000 Euro na doraź­ną pomoc dla uchodź­ców w Dar­fu­rze.Zgod­nie z pla­na­mi, dota­cja ta zosta­nie prze­ka­za­na dla orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych pra­cu­ją­cych na miej­scu z uchodź­ca­mi. Cześć tej kwo­ty pój­dzie na doży­wia­nie małych dzie­ci, z któ­rych ponad 30% jest nie doży­wio­nych. Bishop’s Appe­al, któ­ry prze­ka­że pie­nią­dze, nie wyklu­cza dal­szych dota­cji w naj­bliż­szej przy­szło­ści. :: EAI Ekumenizm.pl Akcja […]


Orga­ni­za­cja cha­ry­ta­tyw­na angli­kań­skie­go Kośció­ła Irlan­dii, Church of Ire­land Bishop’s Appe­al prze­ka­za­ła ponad 20 000 Euro na doraź­ną pomoc dla uchodź­ców w Dar­fu­rze.

Zgod­nie z pla­na­mi, dota­cja ta zosta­nie prze­ka­za­na dla orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych pra­cu­ją­cych na miej­scu z uchodź­ca­mi. Cześć tej kwo­ty pój­dzie na doży­wia­nie małych dzie­ci, z któ­rych ponad 30% jest nie doży­wio­nych.


Bishop’s Appe­al, któ­ry prze­ka­że pie­nią­dze, nie wyklu­cza dal­szych dota­cji w naj­bliż­szej przy­szło­ści.


:: EAI Ekumenizm.pl Akcja Ratuj­my Dar­fur


:: EAI Ekumenizm.pl Pamię­taj­my o Dar­fu­rze!


:: EAI Ekumenizm.pl Dar­fur: ciche ludo­bój­stwo

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.