Społeczeństwo

Jeśli meczet, to i kościół


Pod­czas tra­dy­cyj­nej kon­wen­cji par­tyj­nej w Śro­dę Popiel­co­wą Edmund Sto­iber, szef Unii Chrze­­­ści­­ja­ń­sko-Spo­­łe­cz­nej (CSU) i pre­mier Bawa­rii, skry­ty­ko­wał muzuł­ma­nów za brak tole­ran­cji wobec chrze­ści­jan. Oka­zją do kry­ty­ki muzuł­ma­nów był film “Doli­na wil­ków”, któ­ry według wie­lu komen­ta­to­rów pod­ju­dza do nie­na­wi­ści wobec cywi­li­za­cji zachod­niej.Jeśli ktoś jako muzuł­ma­nin żąda od nas, chrze­ści­jan, tole­ran­cji wobec swo­jej reli­gii, to musi tą tole­ran­cję prak­ty­ko­wać wobec innych. Ten, kto doma­ga się […]


Pod­czas tra­dy­cyj­nej kon­wen­cji par­tyj­nej w Śro­dę Popiel­co­wą Edmund Sto­iber, szef Unii Chrze­ści­jań­sko-Spo­łecz­nej (CSU) i pre­mier Bawa­rii, skry­ty­ko­wał muzuł­ma­nów za brak tole­ran­cji wobec chrze­ści­jan. Oka­zją do kry­ty­ki muzuł­ma­nów był film “Doli­na wil­ków”, któ­ry według wie­lu komen­ta­to­rów pod­ju­dza do nie­na­wi­ści wobec cywi­li­za­cji zachod­niej.

Jeśli ktoś jako muzuł­ma­nin żąda od nas, chrze­ści­jan, tole­ran­cji wobec swo­jej reli­gii, to musi tą tole­ran­cję prak­ty­ko­wać wobec innych. Ten, kto doma­ga się gło­su muezi­na w Ber­li­nie, ten powi­nien rów­nież pozwo­lić na głos dzwo­nów w Ria­dzie i Tehe­ra­nie – powie­dział bawar­ski pre­mier.


:: Wię­cej na temat Poli­tycz­nej Śro­dy Popiel­co­wej

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.