Społeczeństwo

Katolik opuszcza reformacyjną kolebkę


Przez 25 lat dr Ste­fan Rhe­in rewi­ta­li­zo­wał naj­cen­niej­sze pamiąt­ki zwią­za­ne z histo­rią Refor­ma­cji, ini­cjo­wał nowe pro­jek­ty i przy­go­to­wy­wał Wit­ten­ber­gę na wie­ko­pom­ny jubi­le­usz 500-lecia Refor­ma­cji. Po ćwierć­wie­czu pra­cy Rhe­in, któ­ry nazy­wa się „eku­me­nicz­nym chrze­ści­ja­ni­nem z kato­lic­ki­mi korze­nia­mi” prze­cho­dzi w stan spo­czyn­ku.


Daw­ny Czar­ny Klasz­tor Augu­stia­nów zna­ny bar­dziej jako Dom Lutra czy dom, w któ­rym uro­dził się Filip Melanch­ton — za te miej­sca, a tak­że budyn­ki dzie­dzic­twa refor­ma­cyj­ne­go poza Wit­ten­ber­gą (Mans­feld i Eisle­ben) przez 25 lat odpo­wie­dzial­ny był Ste­fan Rhe­in.

Gdy w 1998 roku odby­wał się pro­ces rekru­ta­cyj­ny na dyrek­to­ra miejsc pamię­ci (dziś Muzea Lutra), Rhe­ino­wi nie dawa­no zbyt wie­le szans.

Do pro­ce­du­ry kon­kur­so­wej zgło­si­ło się kil­ku zna­nych teo­lo­gów ewan­ge­lic­kich, a sam Rhe­in nie tyl­ko nie jest teo­lo­giem, a filo­lo­giem kla­sycz­nym oraz lite­ra­tu­ro­znaw­cą, ale i jego wyzna­nie wzbu­dza­ło wąt­pli­wo­ści, mimo że dzi­siej­sza Sak­so­nia, nie­gdyś koleb­ka Refor­ma­cji, nale­ży do naj­bar­dziej zeświec­czo­nych regio­nów Nie­miec, a może nawet Euro­py.

Sta­ło się jed­nak ina­czej i to wła­śnie Rhe­in wygrał kon­kurs, doko­nu­jąc nie tyl­ko gigan­tycz­nych prac rewi­ta­li­za­cyj­nych, ale też ini­cju­jąc pre­sti­żo­we pro­jek­ty kul­tu­ral­no-nauko­we, nie tyl­ko w kon­tek­ście jubi­le­uszu 2017 roku.

Następ­cą drą Regi­na został dr Tho­mas T. Mül­ler, badacz refor­ma­cji i histo­ryk sztu­ki, spe­cja­li­zu­ją­cy się w zagad­nie­niach zwią­za­nych z woj­ną chłop­ską, któ­rej 500. rocz­ni­ca przy­pad­nie za dwa lata.

» Ewangelicy.pl: Kato­lik na stra­ży dzie­dzic­twa refor­ma­cji

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.