Społeczeństwo

Kościoły apelują o zaprzestanie zbrojeń


Pre­zbi­te­ria­nie i kato­li­cy w Szko­cji pona­wia­ją pro­test prze­ciw­ko pla­nom bry­tyj­skie­go rzą­du, by wzno­wić pra­ce nad ulep­sza­niem poci­sków nukle­ar­nych Tri­dent. Ks. Alan McDo­nald, mode­ra­tor Gene­ral­ne­go Zgro­ma­dze­nia Kościo­ła Szko­cji oraz kard. Keith O’Brien, prze­wod­ni­czą­cy rzym­sko­ka­to­lic­kie­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Szko­cji, ape­lu­ją, by zamiast doto­wać roz­prze­strze­nia­nie bro­ni maso­we­go raże­nia, poli­ty­cy wspar­li roz­wój bied­nych państw i służ­bę zdro­wia.Tak jak milio­ny ludzi na świe­cie, jeste­śmy głę­bo­ko zanie­po­ko­je­ni tym, że broń ato­mo­wa jest wciąż […]


Pre­zbi­te­ria­nie i kato­li­cy w Szko­cji pona­wia­ją pro­test prze­ciw­ko pla­nom bry­tyj­skie­go rzą­du, by wzno­wić pra­ce nad ulep­sza­niem poci­sków nukle­ar­nych Tri­dent. Ks. Alan McDo­nald, mode­ra­tor Gene­ral­ne­go Zgro­ma­dze­nia Kościo­ła Szko­cji oraz kard. Keith O’Brien, prze­wod­ni­czą­cy rzym­sko­ka­to­lic­kie­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Szko­cji, ape­lu­ją, by zamiast doto­wać roz­prze­strze­nia­nie bro­ni maso­we­go raże­nia, poli­ty­cy wspar­li roz­wój bied­nych państw i służ­bę zdro­wia.

Tak jak milio­ny ludzi na świe­cie, jeste­śmy głę­bo­ko zanie­po­ko­je­ni tym, że broń ato­mo­wa jest wciąż odna­wia­na, pro­du­ko­wa­na i moder­ni­zo­wa­na. Tym­cza­sem jest ona nie­mo­ral­na, nie­hu­ma­ni­tar­na i prze­ciw­staw­na wszyst­kim pozy­tyw­nym naukom i war­to­ściom — piszą przed­sta­wi­cie­le Kościo­łów. Mają tak­że nadzie­je, że wpływ orga­ni­za­cji anty-zbro­je­nio­wych pomo­że nie tyl­ko zmniej­szyć arse­nał jądro­wy, ale cał­ko­wi­cie go wyeli­mi­nu­je. Wie­rzy­my, że w koń­cu Wiel­ka Bry­ta­nia poka­że, czym jest praw­dzi­we przy­wódz­two i czło­wie­czeń­stwo — doda­ją hie­rar­cho­wie.Ape­le bry­tyj­skich duchow­nych o zaprze­sta­nie zbro­jeń i likwi­da­cji bro­ni maso­wej zagła­dy od daw­na reali­zo­wa­ne są na forum mię­dzy­na­ro­do­wym. W Ber­li­nie, w dn. 25–27 kwiet­nia, odby­ło się spo­tka­nie Orga­ni­za­cji ds. Zaka­zu Bro­ni Che­micz­nej (OPCW), w któ­rym udział wzię­ło 41 państw. Posie­dze­nie to upa­mięt­nia­ło 10-lecie pod­pi­sa­nia Kon­wen­cji o Zaka­zie Pro­wa­dze­nia Badań, Pro­duk­cji, Skła­do­wa­nia i Uży­cia Bro­ni Che­micz­nej. Szef nie­miec­kie­go MSZ, dr Frank Wal­ter Ste­in­me­ier, zazna­czył, że dzię­ki temu doku­men­to­wi pro­ces eli­mi­na­cji bro­ni che­micz­nej już postę­pu­je i ma się zakoń­czyć do 2012 r.


:: Ekumenizm.pl: Deka­da prze­ciw­ko prze­mo­cy


foto: un.org.pl

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.