Społeczeństwo

Kościoły zaatakowane przez hakerów


Sys­tem infor­ma­tycz­ny Świa­to­wej Rady Kościo­łów (ŚRK) został zaata­ko­wa­ny przez gru­pę hake­rów, któ­rzy odłą­czy­li naj­więk­szą orga­ni­za­cję eku­me­nicz­ną od sie­ci. Od 26 grud­nia br. nie dzia­ła stro­na ŚRK, a cyber­ter­ro­ry­ści żąda­ją oku­pu.


Jak poin­for­mo­wa­ła w mediach spo­łecz­no­ścio­wych ŚRK, wszyst­kie sys­te­my zosta­ły zaata­ko­wa­ne, a hac­ke­rzy zażą­da­li oku­pu. W razie bra­ku wpła­ty zagro­zi­li udo­stęp­nie­niem w sie­ci danych ŚRK, do któ­rej nale­ży obec­nie 350 Kościo­łów róż­nych wyznań z całe­go świa­ta, w tym czte­ry Kościo­ły z Pol­ski (pra­wo­sław­ny, lute­rań­ski, maria­wic­ki i pol­sko­ka­to­lic­ki).

W spe­cjal­nym komu­ni­ka­cie ŚRK poin­for­mo­wa­ła, że infor­ma­ty­cy pra­cu­ją nad przy­wró­ce­niem funk­cjo­nal­no­ści sys­te­mu, zapew­nia­jąc, że dba­no o bez­pie­czeń­stwo danych. – To okrop­ne, że doświad­cza­my takich rze­czy, ale publicz­na rola, jaką wypeł­nia­my, może pro­wa­dzić do takich zda­rzeń – powie­dział sekre­tarz gene­ral­ny ŚRK, ks. prof. Jer­ry Pil­lay. – ŚRK nigdy nie pod­da się groź­bom – dodał, infor­mu­jąc jed­no­cze­śnie, że w spra­wę zaan­ga­żo­wa­ne są szwaj­car­skie orga­ny ści­ga­nia (sie­dzi­ba ŚRK znaj­du­je się w Gene­wie).

Pastor Pil­lay zazna­czył, że ten atak poka­zu­je, że koniecz­ne wobec postę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go konicz­ny jest sil­ny głos na rzecz cyfro­wej spra­wie­dli­wo­ści.

Cyfro­wy atak na Boga

ŚRK nie jest pierw­szą reli­gij­ną insty­tu­cją zaata­ko­wa­ną przez hac­ke­rów. Choć orga­ni­za­cje kościel­ne czy poje­dyn­cze Kościo­ły nie sta­no­wią głów­ne­go celu hake­rów to jed­nak w ostat­nich latach licz­ba cyfro­wych ata­ków wzro­sła.

Cyber­prze­stęp­cy rzad­ko kie­dy mogą liczyć na sowi­te oku­py. O wie­le bar­dziej cen­ne są dane wraż­li­we insty­tu­cji począw­szy od danych oso­bo­wych wier­nych, a skoń­czyw­szy na danych finan­so­wych, któ­re mogą posłu­żyć do wyczysz­cze­nia kościel­nych kont ban­ko­wych.

Nie­co ina­czej spra­wa ma się z pro­te­stanc­ki­mi mega-Kościo­ła­mi w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, któ­re nie­rzad­ko dys­po­nu­ją pokaź­nym zaple­czem finan­so­wym czy wręcz potęż­ny­mi kon­sor­cja­mi medial­ny­mi.

Wal­czy­cie z Bogiem, a nie z nami

O tym, że hake­rzy bio­rą na celow­nik rów­nież Kościo­ły mógł się w listo­pa­dzie br. prze­ko­nać Angli­kań­ski Kościół Kana­dy (ACC). Hake­rzy przy­pu­ści­li atak na stro­ny Syno­du Gene­ral­ne­go ACC i dosta­li się rów­nież do kont ban­ko­wych Kościo­ła. Skra­dzio­no pie­nią­dze, któ­re jakimś cudem uda­ło się odzy­skać, ale też uda­ło się uchro­nić dane oso­bo­we wier­nych i pra­cow­ni­ków Kościo­ła.

Mniej szczę­ścia mia­ła Kon­wen­cja Bap­ty­stów z Flo­ry­dy (USA), któ­ra stra­ci­ła pra­wie 800.000 USD. Pie­nią­dze skra­dzio­no poprzez zło­śli­we opro­gra­mo­wa­nie zain­sta­lo­wa­ne w prze­sył­ce mailo­wej.

Ame­ry­kań­ski por­tal The Record, zaj­mu­ją­cy się m. in. cyber­prze­stęp­czo­ści i jej wpły­wem na pro­ce­sy poli­tycz­ne i eko­no­micz­ne, opu­bli­ko­wał w maju 2023 roku tekst, w któ­rym opi­sał ata­ki grup cyber­ter­ro­ry­stów na insty­tu­cje reli­gij­ne. Cho­dzi o zna­ne orga­nom ścią­ga­na gru­py Lock­Bit oraz Kara­kurt.

Pierw­sza z nich wła­ma­ła się do sys­te­mu jed­ne­go z ewan­ge­li­kal­nych mega-Kościo­łów, któ­ry posia­da 15 tys. wier­nych i 150 tys. osób oglą­da­ją­cych trans­mi­sje na żywo. Kościół nie udzie­lił infor­ma­cji na temat zakre­su szkód. Duchow­ny wspól­no­ty pastor John Gray wydał oświad­cze­nie, w któ­rym zwró­cił się bez­po­śred­nio do hake­rów: Do każ­de­go, kto chciał­by skrzyw­dzić jakiś Kościół – nie ata­ku­je­cie nas, a ata­ku­je­cie Boga, któ­re­mu słu­ży­my i nie chce­cie być na pew­no prze­ciw­ko nie­mu.”

Z kolei dru­ga gru­pa zha­ko­wa­ła stro­ny kato­lic­kie­go dzien­ni­ka Our Sun­day Visi­tor, uka­zu­ją­ce­go się nie­prze­rwa­nie od 1912 roku. Skra­dzio­no 130 GB danych, w tym dane pra­cow­ni­ków i doku­men­ty finan­so­we.

W 2022 roku doszło do zna­nych ata­ków haker­skich na stro­ny Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej, któ­ra otwar­cie wspie­ra mor­der­czą woj­nę Puti­na prze­ciw­ko Ukra­inie. Nie tyl­ko wyłą­czo­no na jakiś czas stro­nę Patriar­cha­tu Moskiew­skie­go, ale też uda­ło się hake­rom wykraść dane z cha­ry­ta­tyw­nych orga­ni­za­cji Rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej.Gale­ria
Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.