Społeczeństwo LGBTQ +

Australia: Koptyjski papież włącza się w debatę nt. małżeństw LGBT


Walcz­cie o to, co słusz­ne – zaape­lo­wał do kop­tów miesz­ka­ją­cych w Austra­lii papież Tawar­dos II. Prze­by­wa­ją­cy w Austra­lii z dusz­pa­ster­ską wizy­tą zwierzch­nik Kop­tyj­skie­go Kościo­ła Pra­wo­sław­ne­go włą­czył się w toczą­cą się deba­tę nt. przy­ję­cia usta­wy, któ­ra umoż­li­wi­ła­by zawie­ra­nie mał­żeństw parom homo­sek­su­al­nym.


Jest to pierw­sza wizy­ta papie­ża Tawar­do­sa II w Austra­lii. W Mel­bo­ur­ne poświę­cił nową cer­kiew dla kop­tów, a w Syd­ney uczest­ni­czył w spo­tka­niu mło­dzie­ży, na któ­re przy­by­ło ponad 1000 osób.

Kop­tyj­ski papież zde­cy­do­wa­nie opo­wie­dział się prze­ciw­ko lega­li­za­cji mał­żeństw jed­no­pł­cio­wych i zaape­lo­wał do wier­nych, aby w zbli­ża­ją­cym się refe­ren­dum gło­so­wa­li prze­ciw­ko zmia­nom, któ­re godzą – jego zda­niem – w wia­rę chrze­ści­jań­ską.

Jak zauwa­ża­ją austra­lij­skie media, wypo­wie­dzi kop­tyj­skie­go papie­ża są moc­nym wspar­ciem dla kon­ser­wa­ty­stów sprze­ci­wia­ją­cych się zmia­nom w defi­ni­cji mał­żeń­stwa. Z inter­wen­cji kop­tyj­skie­go hie­rar­chy mogą się cie­szyć muzuł­ma­nie, któ­rych współ­wy­znaw­cy prze­śla­du­ją kop­tyj­ską mniej­szość w Egip­cie. Jak infor­mu­je por­tal Chri­stian Today, lide­rzy spo­łecz­no­ści muzuł­mań­skiej nie chcą zabie­rać gło­su w deba­cie w oba­wie przed posą­dze­niem ich o eks­tre­mizm.

Bry­tyj­ski dzien­nik The Guar­dian przy­ta­cza wypo­wie­dzieć jed­ne­go z przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji islam­skich, któ­ry powie­dział, że muzuł­ma­nie nie boją się tych, któ­rzy są zwo­len­ni­ka­mi mał­żeństw jed­no­pł­cio­wych, ale para­dok­sal­nie kon­ser­wa­tyw­nych chrze­ści­jan, któ­rzy podzie­la­ją sta­no­wi­sko więk­szo­ści muzuł­ma­nów. Boją się, że jak tyl­ko temat mał­żeń­stwa zej­dzie z agen­dy, wyznaw­cy isla­mu znów sta­ną się celem ata­ków kon­ser­wa­tyw­nych chrze­ści­jan.

Refe­ren­dum odby­wa się w for­mie kore­spon­den­cyj­nej. 12 wrze­śnia br. roz­po­czę­to wysy­ła­nie do wszyst­kich gospo­darstw domo­wych w Austra­lii kart do gło­so­wa­nia, któ­re potrwa do 7 listo­pa­da br., a wyni­ki zosta­ną praw­do­po­dob­nie ogło­szo­ne 15 listo­pa­da br. Z prze­pro­wa­dzo­nych pod koniec sierp­nia br. badań opi­nii publicz­nej wyni­ka, że aż 63% Austra­lij­czy­ków popie­ra zmia­ny.

Ekumenizm.pl działa dzięki swoim Czytelnikom!
Portal ekumenizm.pl działa na zasadzie charytatywnej pracy naszej redakcji. Zachęcamy do wsparcia poprzez darowizny i Patronite.